‘Is Hellas of is Israël het uitverkoren volk?’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45 Number 97
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Gunning’s perception of contemporary Judaism was the result of the influence of the Dutch ‘Réveil’, especially of Isaäc da Costa. During his lifetime Gunning developed a rather consistent theology about ‘Israel’. He was no supporter of mission under the Jews. In some writings he adopted some popular ‘anti-Semitic’ ideas, but such notions were not decisive for his theology. On the contrary, Gunnings Israel-theology has given a basic impulse to the Jewish-Christian dialogue.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.2.002.LANG
2022-12-01
2023-09-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/97/DNK2022.2.002.LANG.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.2.002.LANG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. M. des Amorievan der Hoeven, Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Een tegenschrift tegen Mr. C. W. Opzoomer, tevens eene bijdrage tot de kritiek der antirevolutionaire rigting (Amsterdam: P.N. van Kampen1854).
  [Google Scholar]
 2. J.F.L.Bastiaanse, De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925–1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering2 dln. (Zoetermeer: Boekencentrum1995).
  [Google Scholar]
 3. HermanBavinck, Gereformeerde Ethiek, bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Dirk van Keulen (Utrecht: Kok Boekencentrum2019).
  [Google Scholar]
 4. J.C.H.Blom en J.J.Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland (1870-1940)’ in: J.C.H.Blom e.a. ed., Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam: Balans2017) 275-359.
  [Google Scholar]
 5. W.ten Boom, Die Entstehung des modernen Rassen-Antisemitismus, besonders in Deutschland (Leipzig1928).
  [Google Scholar]
 6. W.ten Boom, Brief zonder titel in: J.H.Gunning J.Hzn., Ter gedachtenis. Eenige herinneringen aan prof. dr. J.H. Gunning. 1829 – 20 Mei – 1929 (Leiden: Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij1929) 44-46.
  [Google Scholar]
 7. W.ten Boom, ‘In Gunnings voetspoor. Gedachten over Israël, geschreven naar aanleiding van het onuitgegeven boekje van Prof. J.H. Gunning: “De beteekenis van Israël voor de volken”’, Pniël (1931) nr. 2045, 79-80; nr. 2046, 81-83; nr. 2047, 95-96; nr. 2048, 102-103; nr. 2049, 105-107.
  [Google Scholar]
 8. G.Bos, ‘De betekenis van Israël voor de volken volgens J.H. Gunning Jr.’Kerk en Theologie38 (1987) 99-110.
  [Google Scholar]
 9. I.da Costa, Vijf en twintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van den Heer Jesus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hunne zitting van 30 Augustus 1855 ([Amsterdam] [1855]).
  [Google Scholar]
 10. A.M.Derksen, ‘Frans Lion Cachet’ in: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Great Britain, the Netherlands and Scandinavia (1800-1914)17 (Leiden: Brill2021) 516-524.
  [Google Scholar]
 11. J.Dyserinck, Dr. L.R. Beynen (₼s-Gravenhage: W.P. van Stockum1906).
  [Google Scholar]
 12. Erkenning en verantwoordelijkheid. Over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht: Moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland2020).
  [Google Scholar]
 13. S.Gerssen, Modern zionisme en christelijke theologie (Kampen: Kok1978).
  [Google Scholar]
 14. J.H.Gunning J.Hzn., Prof. dr. J.H. Gunning. Leven en werken (= GLW)3 dln. (Rotterdam: Bredée [1922-1924]).
  [Google Scholar]
 15. J.H.Gunning Jr., ‘Engelsche stichtelijke litteratuur’, Ernst en Vrede3 (1855) 322-339.
  [Google Scholar]
 16. J.H.Gunning Jr., Bespreking van Is. da Costa, Beschouwing van het tweede boek van Lucas, genaamd Handelingen der Apostelen (Amsterdam: Höveker1858), De Vereeniging: Christelijke Stemmen14 (1859/60) 250-251.
  [Google Scholar]
 17. J.H.Gunning, ‘Brief van Ds. Gunning aan Ds. Schwartz’, De Vriend Israëls of Berigten van arbeid en zegen onder Gods oude volk nr. 3 en 4 (1861) 9-10. Op p. 10-12 volgde het ‘Antwoord van Ds. Schwartz aan Ds. Gunning’.
  [Google Scholar]
 18. J.H.Gunning Jr., Blikken in de Openbaring4 dln. (Amsterdam: Höveker1866-1869).
  [Google Scholar]
 19. J.H.Gunning Jr., Schoolwetsherziening. Het goed recht van hen die haar verlangen tegen Dr. J.A. Lamping bepleit (Amsterdam: Höveker1868).
  [Google Scholar]
 20. J.H.Gunning Jr., ‘Brief aan den Heer I. Esser’, De Hope Israëls (1872) 10v.
  [Google Scholar]
 21. J.H.Gunning Jr., Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie (Utrecht: Kemink1876).
  [Google Scholar]
 22. J.H.Gunning Jr., Jezus Christus de Middelaar Gods en der menschen. Naar aanleiding van Dr. H. Bavinck, “De theologie van prof. dr. Daniël Chantepie de la Saussaye” (Amsterdam: H. Höveker [1884]).
  [Google Scholar]
 23. J.H.Gunning Jr., De Beteekenis van Israél voor De Volken door Dr. J.H. Gunning Hoogleeraar te Leiden (Monnikendam: J. Groen [1894]). Verkorte uitgave in: Kerk en Israël4 (1950) nr. 2, 6-10; nr. 3, 8-9.
  [Google Scholar]
 24. J.H.Gunning Jr., Verzameld Werk (= GVW), bezorgd door L.Mietus, 3 dln. (Zoetermeer: Boekencentrum2012-2015).
  [Google Scholar]
 25. K.de Jager en B.Wallet, ‘Inleiding. Publieke religie en de Nederlandse herinneringscultuur’ in: K.de Jager en B.Wallet ed., Heilige stilte. Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jrg. 29 (Utrecht: Kok Boekencentrum2021) 7-29.
  [Google Scholar]
 26. K. [F.W.A. Korff], ‘Een ure des gebeds voor Israel’, De hope Israëls (December1883) nr. 12, 47v.
  [Google Scholar]
 27. J.Kamphuis, ‘Het vergeten “model” van confrontatie. Dr. A. Kuyper over het Zionisme’ in: Almanak van het Corpus studiosorum in academia Campensi “Fides Quadrat Intellectum”1978 (Kampen) 166-175.
  [Google Scholar]
 28. A.Kuyper, Liberalisten en Joden (Amsterdam: J.H. Kruyt1878).
  [Google Scholar]
 29. A.de Lange, J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening, I (1829-1861) (Kampen: Kok1995).
  [Google Scholar]
 30. A.de Lange, ‘De eschatologische heroriëntatie van de theologie door J.H. Gunning Jr. De vergeten eschatologie in Nederland’ in: S.Voolstra en J.Vree ed., Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jrg. 8 (Zoetermeer: Meinema2000) 124-153.
  [Google Scholar]
 31. A.de Lange en L.Mietus, ‘Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) en het neohumanisme’ in: Tussen Athene en Jeruzalem. Het christelijk gymnasium 1870-1970, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jrg. 28 (Utrecht: Kok Boekencentrum2020) 57-84.
  [Google Scholar]
 32. P.Longerich, Antisemitismus. Eine deutsche Geschichte – von der Aufklärung bis heute (München: Siedler2021).
  [Google Scholar]
 33. W.Menzel. Kritik des modernen Zeitbewusstseyns (Frankfurt a.M.: Heyder & Zimmer1869).
  [Google Scholar]
 34. L.Mietus, Gunning en de theosofie. Een onderzoek naar de receptie van de christelijke theosofie in het werk van J.H. Gunning Jr. van 1863-1876 (Gorinchem: Narratio2006).
  [Google Scholar]
 35. J.Moscoviter, ‘Eene zending onder Israël’, Weekblad voor Israëlieten (17 en 24november, 1, 8, 15, 22 en 29december1871; 19januari en 2februari1872).
  [Google Scholar]
 36. Referent voor de Theologische Wetenschap. Uitgegeven onder medewerking van onderscheidene vaderlandsche geleerden1 (Utrecht: Kemink1856).
  [Google Scholar]
 37. G.C.Quispel, Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat. De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa, Historische migratiestudies5 (Hilversum: Verloren2015).
  [Google Scholar]
 38. T.Streng, ‘“Joden-kwesties” in Nederland rond 1870. Humaniteit, moderniteit en Nederlanderschap’, Studia Rosenthalia28.2 (1994) 156-176.
  [Google Scholar]
 39. L.Tinholt, ‘’t Zit maar in ’t ras’, Stemmen voor Waarheid en Vrede2 (1865) 1-15.
  [Google Scholar]
 40. B.Wallet, ‘Het Reveil als “joodsche Hervorming”’ in: F.van Lieburg ed., Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum: Verloren2012) 185-210.
  [Google Scholar]
 41. B.Wallet, ‘“Godsdienstzin, beschaving en arbeidzaamheid”. De centralisatie en nationalisering van de Nederlandse joden (1814-1870)’ in: J.C.H.Blom e.a. ed., Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam: Balans2017) 221-274.
  [Google Scholar]
 42. W.Westerbeke, Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël1 (Middelburg2011).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.2.002.LANG
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.2.002.LANG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error