De Narcisbinderij van meesterboekbinder Roelof Hunia (1722-1803) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 2023
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

The ten medieval Frisian law manuscripts of Tresoar’s Richthofenkolleksje first came together in the collection of the Frisian notary Petrus Wierdsma (1729-1811). He had five of them rebound in decorated bindings. By way of analysis of the tools used for the decoration, particular technical features and Wierdsma’s use of the manuscripts, four bindings are attributed to the Frisian Prize Bindery and, moreover, five new tools are added to the bindery’s corpus. The fifth binding is attributed to the Daffodil Bindery. Subsequently, the archive of the estate of Friesmastate enables linking the Frisian master bookbinder Roelof Hunia to the Daffodil Bindery. He worked for many prominent Frisians and crossed paths with Wierdsma on several occasions. The research demonstrates how linking decorative tools, provenance information and archival records is helpful in identifying unknown craftspeople and gaining insight into their biographies. This is important, as their work fills our historic libraries and determines their appearance.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2023.009.VRIE
2023-09-01
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/30/2023/JNB2023.009.VRIE.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2023.009.VRIE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Algemeen huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden: … door M. Noel Chomel … Eerste deel, Leyden: Joh. le Mair en Leeuwarden: H.A. de Chalmot, 1768 (Amsterdam, UB, BALIE 272.B7.(1))
  [Google Scholar]
 2. Algemeen huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden: … door M. Noel Chomel … Eerste deel, Leiden: Joh. le Mair en Leeuwarden: J.A. de Chalmot, 1778 (Utrecht, UB, RIJS103-18-24)
  [Google Scholar]
 3. Breuker, Philippus, ‘Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870’, in C.P.Hoekema, PeterKarstkarel [e.a.], Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij bv, 1980, 171-208.
  [Google Scholar]
 4. Eekhoff, Wopke, ‘Voorlezing over het leven van Petrus Wierdsma en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland’. In: De Vrije Fries8 (1859), 1-47.
  [Google Scholar]
 5. Friesch comptoir almanach, voor den jaar 1787 (…). Leeuwarden: Johannes Seydel (Den Haag, KB, KW 909 G 57).
  [Google Scholar]
 6. Gerbenzon, Pieter, ‘Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica. Een laat-vijftiendeeeuwse Westerlauwers-Friese bewerking van de Excerpta Legum’, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis57 (1989), 21-67 en 339-374.
  [Google Scholar]
 7. Gnirrep, W.K., J.P.Gumbert [e.a.], Kneepenbinding: een terminologie voor de beschrij vng van de constructies van oude boekbanden. Den Haag, 1992.
  [Google Scholar]
 8. Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, Leeuwarden: (erven) Willem Coulon (dln. 1-4 en 6) en Leeuwarden: Hermannus Post (dl. 5), 1768[-1795].
  [Google Scholar]
 9. Hanenburg, Kobe (J.H.M.), Petrus Wierdsma en de útjefte fan de ‘Oude Friesche Wetten’. (=Estrikken 25) Groningen: FFYRUG, 1957.
  [Google Scholar]
 10. Janssen, Riemer, ‘Wopke Eekhoff en de Richthofencollectie’, in Letterhoeke17 (2021), nr. 2, 14-15.
  [Google Scholar]
 11. Janssen, Riemer, ‘Van Wierdsmacollectie tot Richthofencollectie’ in Letterhoeke17 (2021), nr. 3, 14-15.
  [Google Scholar]
 12. Janssen, Riemer, ‘Uit het hart, uit het oog, uit het land’, in Letterhoeke18 (2022), nr. 1, 14-15.
  [Google Scholar]
 13. Janssen, Riemer, ‘’Det is toren’ en andere vroege bezitterssporen in de Middelnedersaksische handschriften uit de Richthofenkolleksje’, te verschijnen in herfst 2023.
  [Google Scholar]
 14. Leeuwarder Courant1maart1811: www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010579209:mpeg21. Geraadpleegd 21oktober2022.
  [Google Scholar]
 15. Ottema, Nanne, ‘Friesma-State te Idaard. Met een historische inleiding van Dr. A.L. Heerma van Voss’, in: De Vrije Fries36 (1941), 1-43.
  [Google Scholar]
 16. Oude Friesche Wettenmet eene Nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien. Te Campen Leeuwarden, By J.A.de Chalmot en J.Seydel, 1782-1787.
  [Google Scholar]
 17. Pastei, onderzoeksgroep, ‘Wer in puzelstikje fûn: eardere besitter fan R 10 bekend’, in Letterhoeke19 (2023), nr. 1, 18-19.
  [Google Scholar]
 18. Pastei, onderzoeksgroep, ‘Thit send tha keran. Ommelandse wegen van een Oudfries handschrift’, in: De Boekenwereld38 (2022), nr. 3, 36-43.
  [Google Scholar]
 19. Pastei, onderzoeksgroep, De Richthofenkolleksje. Codicologische en inhoudelijke beschrijvingen van de tien handschriften, inclusief bezittersgeschiedenis. Leeuwarden: Tresoar, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7764244.
  [Google Scholar]
 20. Popkema, Anne Tjerk, ‘On the provenance of the Old Frisian law manuscripts’, in: AlastairWalker, EricHoekstra [e.a.] (red.), From West to North Frisia. A Journey along the North Sea Coast. Frisian studies in honour of Jarich Hoekstra. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2022, 273-301
  [Google Scholar]
 21. Rieu, Willem Nicolaas du (red.), Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV: accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1875.
  [Google Scholar]
 22. Spaans, Joke, ‘Zorg in Leeuwarden 1500-1800. Stadsbestuur en de zorg voor het algemeen welzijn’, in: RenéKunst, GoffeJensma [e.a.] (red.). Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1999, 184-201.
  [Google Scholar]
 23. Storm van Leeuwen, Jan, Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century, Leiden/’t Goy: Brill, Hes & De Graaf, 2006, vols. I-III.
  [Google Scholar]
 24. Thienen, Gerard van, ‘A date for the Freeska Landriucht Press (1484-7) from paper evidence. With a note on the Codex Roorda’, in: M.Davies (red.), Incunabula. Studies in fifteenth century printed books presented to Lotte Hellinga, Londen: The British Library, 1999, 141-167.
  [Google Scholar]
 25. Leeuwarden, Tresoar, Hs R 1-10
 26. Leeuwarden, Tresoar, Hs 1267-1275
 27. Leeuwarden, Tresoar, B 38831 kluis (voorheen: A III 31)
 28. Leeuwarden, Tresoar, 9056 Hs/B
 29. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KW 150 C 37
 30. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MAG: J oct 1112 (Rariora)
 31. Groningen, Groninger Archieven, archiefnr. 1635 Burgerlijke stand Grootegast, 1811-1942, inv.nr. 474 Registers van overlijden 1821-1930, Overlijdensregister 1821.
  [Google Scholar]
 32. Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, archiefnr. 1001 Archief van de stad Leeuwarden, inv.nrs. 1757, 2247-2251, 2275, 2657, 3332, 3438, 3537, 3552, 3655, 3671, 3866, 3902 en bijlage bij de inventaris ‘Lijst van voogden der Stadsarmenkamer’.
  [Google Scholar]
 33. Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, archiefnr. 1868 Handschriften en handtekeningen van bekende Leeuwarders, 1570-1879, inv.nr. 19.
  [Google Scholar]
 34. Leeuwarden, Tresoar, archiefnr. 5 Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795, inv.nr. 6480.
  [Google Scholar]
 35. Leeuwarden, Tresoar, archiefnr. 26 Notarieel archief, inv.nrs. 76026 en 88003.
  [Google Scholar]
 36. Leeuwarden, Tresoar, archiefnr. 28 Collectie doop-, trouw-, lidmatenbegraafboeken, inv.nrs. 908, 911, 918, 919, 919a, 921, 923, 935, 938, 939, 940, 941, 994 en 997.
  [Google Scholar]
 37. Leeuwarden, Tresoar, archiefnr. 310 Friesmastate te Idaard, inv.nrs. 46a, 46b en 47.
  [Google Scholar]
 38. Leeuwarden, Tresoar, archiefnr. 326 Familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, inv.nrs. 3945, 3947 en 3948.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2023.009.VRIE
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2023.009.VRIE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error