‘Maranatha’: Kuyper komt eraan! | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 2
 • ISSN: 1573-9775
 • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Abstract

In this article, we present a rhetorical-historical analysis of the speech by Dutch politician and former pastor Abraham Kuyper. Kuyper’s style of speech stands out in nineteenth century Dutch political culture, as it is generally more expressive and aimed at the public compared to the pragmatic and legal style of his colleagues in Parliament. Through of the speech , we show how Kuyper’s political rhetoric was influenced by various rhetorical elocutio and pathos strategies from pulpit oratory that he learned during his time as a pastor. By reconstructing the professors, academic tradition and homiletic manuals that influenced Kuyper’s theological education, we have determined four main advices for pulpit oratory: 1) choose one main theme that is well known, 2) create a feeling of unity through ‘venturing’ into the public, 3) make sure the speech is understandable to a large public and 4) use stylistic pathos figures in order to move the audience. Kuyper employs all four advices in for the purpose of creating a sense of unity within his audience.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2020.2.004.DALM
2020-07-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15739775/42/2/04_TVT2020.2_DALM.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVT2020.2.004.DALM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Beaufort, W.H. de(1993). Dagboeken en aantekeningen. Den Haag: de Valk en van Faassen.
  [Google Scholar]
 2. Blair, H.(1783). Lectures on rhetoric and belles lettres. London: W. Strahan.
  [Google Scholar]
 3. Bosma, J.J.(1991). Van natuur geen redenaar. De gedrukte en uitgegeven preek in de tweede helft van de achttiende eeuw. Documentatieblad werkgroep Achttiende Eeuw, 23(1), 29-45.
  [Google Scholar]
 4. Bosma, J.J.(1997). Woorden van een gezond verstand: De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Nieuwkoop: Hes en de Graaf.
  [Google Scholar]
 5. Braet, A.(2011). Retorische kritiek. Den Haag: SDU.
  [Google Scholar]
 6. Bratt, J.D.(1998). Abraham Kuyper: A centennial reader. Cumbria: Paternoster Press.
  [Google Scholar]
 7. Bratt, J.D.(2013). Abraham Kuyper: Modern calvinist, christian democrat. Grand Rapids: Eerdmans.
  [Google Scholar]
 8. Berg, J.Th.J. van den(1983). De toegang tot het Binnenhof. Weesp: Van Holkema en Warendorf.
  [Google Scholar]
 9. Condor, S., Tileağa, C., & Billig, M.(2013). Political rhetoric. In L.Huddy, Sears, D. O., & Levy, J.S. (red.), Oxford handbook of political psychology (pp. 262-300). Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 10. Dijk, K.(1937). Dr. Kuyper als predikant. In L.W.G.Scholten, C.Smeenk & J.Waterink (red.), Dr A. Kuyper. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van de herdenking op 29 october 1937 van het feit dat Dr A. Kuyper honderd jaar geleden te Maassluis geboren werd (pp. 191-210). Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 11. Damas(1886). Haagsche omtrekken. Nieuwe bundel. Den Haag: W.P. van Stockum en Zoon.
  [Google Scholar]
 12. Dolman, D., & van Wijnen, H.A.(1983). Politiek en taalkundig onheil. Utrecht/Antwerpen: Van Dale.
  [Google Scholar]
 13. Fahnestock, J.(2011). Rhetorical Style. The uses of language in persuasion. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 14. Goring, P.(2004). The rhetoric of sensibility in eighteenth-century culture. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 15. Haaften, T. van(2011). Parliamentary debate and political culture: The Dutch case. In T.van Haaften e.a. (red.), Bending opinion: Essays on persuasion in the public domain (pp. 349-368). Leiden: Leiden University Press.
  [Google Scholar]
 16. Haaften, T. van(2012). Norm en taal in politiek Den Haag. In M.-C.Foblets, M.Hildebrandt & J.Steenbergen (red.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 631-645). Gent: Larcier.
  [Google Scholar]
 17. Haaften, T. van(2017). Strategic maneuvering with presentational choices in Dutch parliamentary debate. In F.H.van Eemeren & W.Peng (red.), Contextualizing Pragma-Dialectics (pp 177-192). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 18. Hammack, P.L., & Pilecki, A.(2012). Narrative as a root metaphor for political psychology. Political Psychology, 33(1), 75-103.
  [Google Scholar]
 19. Haney López, I.(2014). Dog whistle politics: How coded racial appeals have reinvented racism and wrecked the middle class. New York: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 20. Jong, J. de(2015). Bach, gospel en groove: de muzikale speeches van Obama. In: De Jong, J., Pieper, C & RademakerA. (red.) Beïnvloeden met emoties. Pathos en retorica (pp. 69-74). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 21. Kasteel, P.(1938). Abraham Kuyper. Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 22. Kloek, J.J., & Mijnhardt, W.W.(2001). 1800: Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 23. Kossmann, E.H.(1886). De lage landen 1780-1980: Twee eeuwen Nederland en België. Amsterdam: Elsevier.
  [Google Scholar]
 24. Kuipers, T.(2011). Abraham Kuyper: An annotated bibliography 1857-2010. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 25. Kuyper, A.(1891). Maranatha. Rede ter inleiding van de deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 12 mei 1891 (vierde druk). Amsterdam: J.A. Wormser.
  [Google Scholar]
 26. Kuyper, A.(1892). Verflauwing der grenzen. Amsterdam: Wormser.
  [Google Scholar]
 27. Kuyper, A., & Kuyper, H.S.S.(1922). Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensarbeid van Dr. A. Kuyper. Amsterdam: Ten Have.
  [Google Scholar]
 28. Leeuwen, M. van(2015). Wilders’ taal van de emoties. In J.De Jong, C.Pieper & A.Rademaker (red.), Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica (pp. 75-80). Amsterdam: AUP.
  [Google Scholar]
 29. Loots, J.(2004). Voor het volk, van het volk: Van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  [Google Scholar]
 30. Man, J. de(1992). Zinnelijkheid en beschaving: Achttiende-eeuwse opvattingen over het Nederlands als literaire taal. Documentatieblad Werkgroep Achttiende eeuw, 24, 105-120.
  [Google Scholar]
 31. Puchinger, G.(1987). Abraham Kuyper: De jonge Kuyper (1837-1867). Franeker: Wever.
  [Google Scholar]
 32. Puchinger, G. (1996, 1 april). Dr. Abraham Kuyper en Beesd 1. Geraadpleegd op 14 januari 2020 via https://www.digibron.nl/search/detail/0130990d2892587241f0505d/dr-abraham-kuyper-en-beesd
  [Google Scholar]
 33. Rhetorica ad Herennium. met Eng. vert. ed. H. Caplan. Cambridge, Massachusetts/London: Harvard University Press, 1954. Loeb Classical Library.
 34. Romein, J. en Romein-Verschoor, A.(1977), Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam: Querido.
  [Google Scholar]
 35. Rooy, P. de(2014). Ons stipje op de waereldkaart: De politieke cultuur van modern Nederland. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  [Google Scholar]
 36. Rullmann, J.C.(1928). Abraham Kuyper: Een levensschets.Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 37. Rullmann, J.C.(1929). Kuyper-bibliografie Deel II (1879-1890). Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 38. Schrant, J.M. (1825/1826). Lessen over den goeden Nederduitschen stijl. Genoteerd door J.J.F. Wap (ongepubliceerde collegedictaten).
  [Google Scholar]
 39. Schrant, J.M.(1829). Fénelons gesprekken over de welsprekendheid in het algemeen, en over die van den kansel in het bijzonder. Zalt-Bommel: Noman.
  [Google Scholar]
 40. Schrant, J.M.(1845). Over de voordragt des redenaars, of Over de uitspraak en het gebaar/naar het Fransch [van Michel Le Faucheur]. Leyden: Gebhard; Gebhard & Comp., J.H.
  [Google Scholar]
 41. Schrant, J.M.(1856). Hoofdregelen betreffende stijl en welsprekendheid. Leyden: Gebr. van der Hoek.
  [Google Scholar]
 42. Siegenbeek, M. (z.j.).Lessen over de Nederduitsche welsprekendheid (ongepubliceerde collegedictaten).
  [Google Scholar]
 43. Sjoer, E.(1996). Lessen over welsprekendheid: Een typering van de retorica’s van de eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de Noordelijke Nederlanden (1797-1853). Amsterdam: IFOTT.
  [Google Scholar]
 44. Tanja, E.(2010). Goede politiek: De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer 1866-1940. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 45. Turpijn, J.(2008). Mannen van gezag: De uitvinding van de Tweede Kamer 1948-1888. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  [Google Scholar]
 46. Velde, H. te(1996)Ervaring en zingeving in de politiek: Het politiek charisma in de tijd van Abraham Kuyper. Theoretische Geschiedenis, 23(4), 519-538.
  [Google Scholar]
 47. Velde, H. te(1997). Een aparte techniek: Nederlandse politieke acteurs en de massa na 1870. Tijdschrift voor Geschiedenis, 110(2), 198-212.
  [Google Scholar]
 48. Velde, H. te(1999). Van grondwet tot grondwet: Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting 1848-1917. In R.Aerts, H.de Liagre Böhl, P.De Rooy, Piet & H.Te Velde (red.), Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (pp. 99-172). Nijmegen/Amsterdam: SUN.
  [Google Scholar]
 49. Velde, H. te(2002). Stijlen van leiderschap: Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl.Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  [Google Scholar]
 50. Velde, H. te(2010). Van regentenmentaliteit tot populisme: Politieke tradities in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 51. Velde, H. te(2015). Staten-Generaal en parlement: De welsprekendheid van de Tweede Kamer. In R.Aerts, C.van Baalen, J.Oddens, D.Smit & H.Te Velde (red.), In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer (pp. 167-192). Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 52. Velde, H. te & Beyen, M.(2016). Passion and reason: Modern parliaments in the low countries. In P.Ihalainen, C.Ilie & K.Palonen (red.), Parliament and parliamentarism: A comparative history of a European concept (pp. 81-96). New York: Berghahn.
  [Google Scholar]
 53. Vogel, A.(1931). Rhetorica., Basis der welsprekendheid. Rotterdam: W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij.
  [Google Scholar]
 54. Wielenga, F.(2012). Geschiedenis van Nederland: Van de Opstand tot heden. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 55. Winter, P.J. van(1921). Iets over de taal en stijl van Dr. Abraham Kuyper. De Nieuwe Taalgids, 15, 1-10.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2020.2.004.DALM
Loading
/content/journals/10.5117/TVT2020.2.004.DALM
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Abraham Kuyper; discourse analysis; Maranatha; politics; pulpit; rhetoric
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error