2004
Volume 42, Issue 91
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2019.91.006.VREE
2019-12-01
2021-10-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/42/91/07_DNK2019.91.006.VREE.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2019.91.006.VREE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Archiefstukken betreffende de Afscheiding
  Archiefstukken betreffende de Afscheiding, bew. door F.L. Bos, III, Kampen: Kok, 1942.
  [Google Scholar]
 2. W.van Beuningen, Het geestelijk kantoor van Delft. Eene bijdrage tot de geschiedenis der geestelijke goederen en van den vroegeren kerkelijken toestand van onderscheidene gemeenten in een gedeelte van Holland: met eenige onuitgegeven staatstukken daartoe betrekkelijk, Arnhem: Thieme, 1870.
 3. P.D.van den Boogaard, ‘Een reglementaire kerk? Een evaluatie van het Concept-Reglement van 1809 en het Algemeen Reglement van 1816’, ntkr. Tijdschrift voor Recht en Religie, 11(2017), 39-54.
  [Google Scholar]
 4. E.P.de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw, Haarlem: Gottmer, 1977.
 5. C.van den Broeke, Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004),Kampen: Kok, 2005.
  [Google Scholar]
 6. H.de Cock, De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der vervoerde en verleide menigte in de Sijnodaal Hervormde Kerk, Groningen: J.H. Bolt, 1835.
 7. Compendium der kerkelijke wetten van Vriesland
  Compendium der kerkelijke wetten van Vriesland, geëxtraheert uit ’s Lands en Sijnodale Resolutien enz. (…), tweede druk, Leeuwarden: H.A. de Chalmot, 1771.
 8. R.B.Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. V: De kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel, Baarn: Ten Have, 1978.
 9. A.Goslinga, Koning Willem i als verlicht despoot, Baarn: Bosch, 1918.
  [Google Scholar]
 10. B.A.de Graaf, Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd na Napoleon, Amsterdam: Prometheus, 2018.
 11. A.de Groot, ‘J. Heringa Ez.’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (blgnp) III (Kampen: Kok, 1983), pp. 181-185.
  [Google Scholar]
 12. Handelingen van de Algemeene (Christelijke) Synode der (Nederlandsche) Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden 1816-1945, ’s-Gravenhage1821-1945.
  [Google Scholar]
 13. J.Heringa Ezn., ‘Bedenking, aangaande den zin van het XVII. Artikel van het Synodale Reglement, op de uitoefening van Kerkelijk opzigt en tucht’, Kerkelijke Raadvrager en Raadgever, I.1 (1819), 206-222.
  [Google Scholar]
 14. C.Hooijer, Kerkelijke wetten voor de hervormden in het Koningrijk der Nederlanden, Zaltbommel: Johan Noman, 1846.
 15. C.Hooijer, Oude kerkordeningen der Nederlandsche hervormde gemeenten (1563-1638) en het concept-reglement, op de organisatie van het hervormd kerkgenootschap in het Koningrijk Holland (1809),Zaltbommel: Johan Noman, 1865.
  [Google Scholar]
 16. J.A.de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen: Van Gorcum, 1964.
 17. W.van der Meij, 125 jaar Algemeen College van Toezicht. Een terugblik op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de hervormde gemeenten in Nederland en het toezicht daarop in de jaren 1870 tot 1996, Zoetermeer: Boekencentrum, 1995.
 18. De nieuwe kerkelijke reglementen
  De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk. Verzameld (…) door H. Uden Masman jr, tweede druk, Leiden: Noothoven van Goor [1867].
  [Google Scholar]
 19. W.H.den Ouden, De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer: Boekencentrum, 2004.
 20. T.Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse Tijd, 1795-1810, Amsterdam: NEHA, 1998.
 21. J.K.T.Postma, Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse staat, Hilversum: Verloren, 2017.
 22. Rapport
  Rapport, over eenige aanteprijzen middelen ter bereikinge van het doel des Nederlandschen Zendeling-Genootschaps, in: Handelingen in de Buitengewone Vergadering der Directeuren van het NZG 1798, Rotterdam, 1798.
 23. De reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aanteekeningen
  De reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aanteekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synode, zesde herziene druk, ’s-Gravenhage: H.L. Smits, 1939.
 24. J.Roelevink, ‘Gereformeerd zonder kop of staart. De protestantse kerk in Frankrijk ten tijde van Napoleon’, Protestants Nederland82(2016), 83-86.
  [Google Scholar]
 25. C.Smits, De Afscheiding van 1834 IV (Provincie Utrecht), Dordrecht: Van den Tol, 1980.
  [Google Scholar]
 26. Verslag van het kerkelijk congres voor Hervormden
  Verslag van het kerkelijk congres voor Hervormden, gehouden te Amsterdam, op 1 november 1895 (…), [door de Commissie der Classicale Vergadering van Amsterdam tot het houden van een kerkelijk congres voor Inwendige Zending, voorzitter G.J. Vos Az.], Utrecht: Breijer, 1896.
  [Google Scholar]
 27. J.Vree, ‘Abraham Kuyper te Beesd (1863-1867). Een vingeroefening in kerkreformatie’, in: J.Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum: Verloren, 2006), pp. 129-162.
  [Google Scholar]
 28. J.Vree, ‘Nieuw Londen aan de Rijn als fata morgana: Utrecht 1867-1870’, in: J.Vree, Kuyper in de kiem.De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum: Verloren, 2006), pp. 163-324.
  [Google Scholar]
 29. J.Vree, ‘De dominee van wijk 27, wijk 8, en nog veel meer: Amsterdam 1870-1874’, in: J.Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 (Hilversum: Verloren, 2006), pp. 325-361.
  [Google Scholar]
 30. J.Vree, ‘De invloed van de Afscheiding op hervormd Groningen (Stad en Ommelanden) in de eerste kwarteeuw na haar ontstaan’, in: G.Harinck, M.te Velde (red.), 175 jaar Afscheiding van 1834 (Barneveld: Vuurbaak, 2012), pp. 47-78.
  [Google Scholar]
 31. J.Vree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886), Hilversum: Verloren, 2017.
 32. W.de Vries, 150 Jaar Welstand. De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden, 1822-1972, Tilburg: Zuidelijk Historisch Contact, 1972.
 33. L.G.Zwanenburg, Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk, Kampen: Kok [1978].
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2019.91.006.VREE
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error