Petrus Hofstede de Groot: een hervormd dominocraat? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 92
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

This article tries to find an answer to the central question whether the Dutch Reformed pastor and professor Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) was a dominocrat. Hofstede de Groot was pastor in Ulrum and professor at the university in Groningen. My contribution is an elaboration of the oral book review I held in 2017 at the presentation of Jasper Vree’s book . In my article I explain the meaning of ‘dominocrat’ and also ‘Dominocrat’ and explore the synodical acts of the Dutch Reformed Church () between 1830 (Hofstede de Groot’s first appearance in the general synod as professor) and 1886 (his death), and Hofstede de Groot’s role in synodical meetings. He was indeed a dominocrat. He favored the leadership of the pastors. At the same time, he was a Dominocrat. In his life and in his work, he was focussed on the , Jesus Christ, for the church (), at home (), school and state ().

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2020.92.001.VAND
2020-06-01
2024-06-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/43/92/02_DNK2020.92.001.VAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2020.92.001.VAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. W.Baron, ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2006.
  [Google Scholar]
 2. A.J.van den Berg, Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlandsch Zendelinggenootschap rond het midden van de negentiende eeuw. Zoetermeer: Boekencentrum, 1997.
  [Google Scholar]
 3. J.van den Berg, ‘Chantepie de la Saussaye, Daniël’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 2. Kampen: Kok, 1983, pp. 118-121.
  [Google Scholar]
 4. C.Bezemer, ‘Oordt, Joan Frederik van’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme1. Kampen: Kok, 1978, pp. 230-231.
  [Google Scholar]
 5. Ton den Boon, Dirk Geeraerts en Nicolinevan der Sijs (red.), Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. A-I. 14e herz. uitg. Utrecht / Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2005.
  [Google Scholar]
 6. DavidBos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 1999.
  [Google Scholar]
 7. R.H.Bremmer, ‘Schilder, Klaas’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme 1. Kampen: Kok, 1978, pp. 314-318.
  [Google Scholar]
 8. Leonvan den Broeke en GeorgeHarinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie. De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers. Hilversum: De Vuurbaak, 2018 (ADChartasreeks 34).
  [Google Scholar]
 9. W.Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen. Biografisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend, 2 dln. Bedum: Profiel, 1991-1992.
  [Google Scholar]
 10. P.J.Elout, Brief aan den heer A. Rutgers van der Loeff over Z.W.E. adres aan de Algemeene Synode. Leiden: Luchtmans, 1842.
  [Google Scholar]
 11. Th.Van den Endet al. (red.), Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen. Zoetermeer: Boekencentrum, 1997.
  [Google Scholar]
 12. Gemeenten en predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Publikatie ter gelegenheid van 100 jaar Gereformeerde Kerken in Nederland 17 juni 1992. [Leusden:] Algemeen Secretariaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1992.
  [Google Scholar]
 13. A.de Groot, ‘Bouman, Herman’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3. Kampen: Kok, 1988, pp. 53-54.
  [Google Scholar]
 14. Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden1830-1886.
  [Google Scholar]
 15. J.B.F.Heerspink, Dr. P. Hofstede de Groot’s leven en werken. Groningen: P. Noordhoff, 1898.
  [Google Scholar]
 16. J.Herderscheê, ‘Van Bell, Frederik Wilhelm Bernard’. In P.C.Molhuysenet al. (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 3. Leiden: A.W. Sijthoff, 1914, p. 89.
  [Google Scholar]
 17. C.P.Hofstede de Groot, Het kerkelijk professoraat. Groningen: Noordhoff, 1878.
  [Google Scholar]
 18. P.Hofstede de Groot, Dankrede na veertigjarige evangeliedienst, den 16 december 1866 gehouden. Groningen: P. Noordhoff, 1867.
  [Google Scholar]
 19. P.Hofstede de Groot, Het Christendom zonder Christus. ’t Welk velen nu ook in Nederland willen invoeren. Een waarschuwend woord aan Nederlands volk. Groningen: J. Oomkes J. Zoon, 1855.
  [Google Scholar]
 20. P.Hofstede de Groot, De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid. Groningen: A.L. Scholtens, 1855.
  [Google Scholar]
 21. P.Hofstede de Groot, De heerlijkheid der evangeliebediening. Dankrede bij hare vijfentwintigjarige vervulling. Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1852.
  [Google Scholar]
 22. P.Hofstede de Groot, Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde Kerk, nu doen? Eene toespraak aan de theologische studenten bij het openen zijner academische lessen gehouden den 7 September 1842. Groningen: Oomkens, 1842.
  [Google Scholar]
 23. P.Hofstede de Groot, Disputatio de Clemente Alexandrino, philosopho Christiano, sive De vi, quam philosophia Graeca, inprimis Platonica, habuit ad Clementem Alexandrinum religionis christianae doctorem informandum. Groningae: Zuidema, 1826.
  [Google Scholar]
 24. F.L.van ’t Hooft, ‘Diest Lorgion, Evert Jan’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1. Kampen: Kok, 1978, pp. 64-65.
  [Google Scholar]
 25. F.L.van ’t Hooft, ‘Hofstede de Groot, Cornelis Philippus’, in: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 2. Kampen: Kok, 1983, pp. 247-248.
  [Google Scholar]
 26. J.W.van Hulst, ‘Elout van Soeterwoude, jhr. Pieter Jacob.’ In: C.Houtmanet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 6. Kampen: Kok, 2006, pp. 71-73.
  [Google Scholar]
 27. CharlesHupperts, Grieks Nederlands Woordenboek. Leeuwarden: Eisma Edumedia, 2004.
  [Google Scholar]
 28. Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland1965. Goes: Oosterbaan & Le Cointre, z.j.
  [Google Scholar]
 29. J.Kamphuis, ‘Deddens, Pieter’. In: C.Houtmanet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5. Kampen: Kok, 2001, pp. 133-134.
  [Google Scholar]
 30. J.Kamphuis, Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie. Enkele opmerkingen over de kerkrechtelijke structuur van De Remonstrantse Broederschap. Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1959.
  [Google Scholar]
 31. F.S.Knipscheer, ‘Burgerhoudt’. In: P.C.Molhuysenet al. (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 7. Amsterdam: N. Israel, 1974, p. 229.
  [Google Scholar]
 32. F.S.Knipscheer, ‘Chaufepié’. In: P.C.Molhuysenet al. (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 7. Amsterdam: N. Israel1974, pp. 297-298.
  [Google Scholar]
 33. W.P.C.Knuttel, Kerk en Burgerlijke Overheid. Baarn: Hollandia-drukkerij, 1909 (Uit onze Bloeitijd, Schetsen van het Leven onzer Vaderen in de XVIIe eeuw, serie I, nº. 7).
  [Google Scholar]
 34. J.Lindeboom, ‘Classicale wetboeken. Een bijdrage tot de kennis van het kerkelijk leven in de achttiende eeuw’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 41(1956), pp. 65-95.
  [Google Scholar]
 35. F.A.van Lieburg, Repertorium van Nederlandse predikanten tot 1816, deel I. Predikanten. Dordrecht: [Van Lieburg], 1996.
  [Google Scholar]
 36. S.van der Linde, ‘Scholten, Joannes Henricus’. In: D.Nautaet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1. Kampen: Kok, 1978, pp. 320-322.
  [Google Scholar]
 37. A.J.Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw. 6e dr. Kampen: Kok, 2000.
  [Google Scholar]
 38. RutgersF.L., de Savornin LohmanA.F. en KuyperA., Het juk der tweede hiërarchie. Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in “Frascati” voorgedragen. Amsterdam: J.A. Wormser, 1887.
  [Google Scholar]
 39. P.L.Schram, ‘Lamers, Gijsbert Hendri’. In: J.van den Berget al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 4. Kampen: Kok, 1998, pp. 286-288.
  [Google Scholar]
 40. J.van Sluis, ‘Reitsma, Johannes’. In: C.Houtmanet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5. Kampen: Kok, 2001, pp. 423-424.
  [Google Scholar]
 41. Marten DouwesTeenstra, Ulrum, zoo als het is, en deszelfs toenemende volksbewegingen in october 1834. Groningen: H. Eekhoff Hz., 1834.
  [Google Scholar]
 42. C.W.J.Teeuwen, ‘Van ambten en formulieren’, De Strijdende Kerk. Veertiendaags orgaan ter voorlichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 14(1959), nº. 340/341, pp. 3-4.
  [Google Scholar]
 43. S.D.van Veen, De Gereformeerde Kerk in Friesland 1795-1804. Groningen: J.B. Wolters, 1888.
  [Google Scholar]
 44. JasperVree, ‘Clarisse, Theodorus Adrianus’. In: C.Houtmanet al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5. Kampen: Kok, 2001, pp. 118-120.
  [Google Scholar]
 45. JasperVree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). Hilversum: Verloren, 2017.
  [Google Scholar]
 46. JasperVree, ‘“Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn”. Het publieke en het persoonlijke geloofsleven van P. Hofstede de Groot’. In ed. AlmaLanser e.a. (eds.), De kunst van het ontfermen: Studies voor Gerben Heitink. Kampen: Kok, 2003, pp. 147-169.
  [Google Scholar]
 47. JasperVree, ‘Muurling, Willem’. In: J.van den Berget al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 4. Kampen: Kok, 1998, pp. 339-341.
  [Google Scholar]
 48. JasperVree, ‘Pareau, Louis Gerlach’. In: J.van den Berget al. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 4. Kampen: Kok, 1998, pp. 358-361.
  [Google Scholar]
 49. JasperVree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Kampen: Kok, 1984.
  [Google Scholar]
 50. J.S.van Weerden, Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834. Groningen: Sasland, 1967.
  [Google Scholar]
 51. G.A.Wumkes, ‘Groot, Dirk Albertus de’. In: P.C.Molhuysenet al. (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 4. Leiden: A.W. Sijthoff, 1918, pp. 681-682.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2020.92.001.VAND
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2020.92.001.VAND
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error