De hemelvorser: een integrerende biografie, tevens een impliciet pleidooi voor een academiebrede benadering van de geschiedenis | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 92
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2020.92.003.VREE
2020-06-01
2024-02-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/43/92/04_DNK2020.92.003.VREE.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2020.92.003.VREE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. H.Berkhof, ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’, Athene (speciale uitgave van de schoolkrant van het Woltjer Gymnasium), 1964. Ook in: Bruggen en bruggehoofden, een keuze uit de artikelen van prof. dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981. Nijkerk: Callenbach, 1981, pp. 236vv.
  [Google Scholar]
 2. J.P.de Bieet al. (red.), Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland deel III (’s-Gravenhage: Nijhoff, z.j.).
  [Google Scholar]
 3. WillemFrijhoff, ‘Voorwoord’. In: Martvan Lieburg, De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870). Utrecht: Matrijs, 2019, pp. 11-14.
  [Google Scholar]
 4. Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1832. ’s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1832.
  [Google Scholar]
 5. Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1835. ’s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1835.
  [Google Scholar]
 6. J.Heringa Ez., Kerkelijke Raadvrager en Raadgever I.1-IV.2. Utrecht: J.G. van Terveen en Zoon, 1819-1843.
  [Google Scholar]
 7. S.ten Hoeve, ‘Een beroepingskwestie in Nijland: 1831-1834’. In: Ph.H.Breuker en M.Zeeman (red.), Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Ljouwert / Leeuwarden: De Tille, 1982, pp. 100-115.
  [Google Scholar]
 8. P.N.Holtrop, Tussen Piëtisme en Réveil. Het “Deutsche Christentumsgesellschaft” in Nederland, 1784-1833. Amsterdam: Rodopi, 1975.
  [Google Scholar]
 9. R.Klooster, Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872. Ljouwert / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2001.
  [Google Scholar]
 10. M.E.Kluit, ‘Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) aan H.J. Koenen’. In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap LXIII [1942], p. 31.
  [Google Scholar]
 11. HermannKohlbrügge, Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Amsterdam: J.H. den Ouden, 1833.
  [Google Scholar]
 12. HermannKohlbrügge, Ellende en verlossing, of Den in Christus geregtvaardigden en geheiligden christen, beschouwd, ook in zichzelven, in eene leerrede over Rom: VII, 14. Amsterdam: Ruysendaal, 1834.
  [Google Scholar]
 13. HermannKohlbrügge, De heerlijkheid der Gemeente van Christus. Leerrede over Psalm XLV. 14-16. Amsterdam: Ruysendaal, 1834.
  [Google Scholar]
 14. Fredvan Lieburg (red.), Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland. Hilversum: Verloren, 2012.
  [Google Scholar]
 15. Martvan Lieburg, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968,Rotterdam: Erasmus Publishing, 2007.
  [Google Scholar]
 16. Martvan Lieburg, ‘Het vroege diakonessenwezen in Nederland (1836-1886)’. In: Fredvan Lieburg (red.), Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland. Hilversum: Verloren, 2012, pp. 111-165.
  [Google Scholar]
 17. Martvan Lieburg, De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870). Utrecht: Matrijs, 2019.
  [Google Scholar]
 18. G.A.Lindeboom en M.J.van Lieburg (red.), Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken 1884-1984. Kampen: Kok, 1984.
  [Google Scholar]
 19. Statistiek der bijzondere scholen voor christelijk onderwijs in Nederland. 1864. Utrecht: Kemink, 1864.
  [Google Scholar]
 20. K.Tippe, ‘Een echte Overijsselschman’ Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874). Z.p., 2010.
  [Google Scholar]
 21. G.J.Vos, Groen van Prinsterer en zijn tijd deel I. Dordrecht: Revers, 1886.
  [Google Scholar]
 22. JasperVree, ‘H. de Cock en de Groninger vrienden. Een onderzoek naar de overeenkomst en samenhang tussen Afscheiding en Groninger richting in haar oorsprong II’, Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5(1991), pp. 17-56.
  [Google Scholar]
 23. JasperVree, ‘Het Berigt van J. Heringa Ezn. en diens nederlaag in de Hervormde synode van 1835’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 72(1992), pp. 166-194.
  [Google Scholar]
 24. JasperVree, ‘J.H. den Ouden (1786-1864): uitgever van het vroege Réveil en de eerste hervormd-gereformeerden’. In: A.J.van den Berg, et al. (red.), Het Réveil in druk. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998, pp. 19-28, 76-80.
  [Google Scholar]
 25. JasperVree, ‘Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na1800, 66 (2007), pp. 17-53.
  [Google Scholar]
 26. JasperVree, ‘Theologisch talent gezocht en gesteund. De relatie tussen Groninger godgeleerden, dito beurzen en de nationale academische prijsvragen (1815-1872)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 70 (juni 2009), pp. 1-24.
  [Google Scholar]
 27. JasperVree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). Hilversum: Verloren, 2017.
  [Google Scholar]
 28. JasperVree, ‘Organisme en instituut’. In: WimBerkelaar, HansSeijlhouwer en BartWallet (red.), Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017. Amsterdam: Historisch Documentatie Centrum, 2018, pp. 125-127.
  [Google Scholar]
 29. W.Volger, De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852). Franeker: T. Wever, 1946.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2020.92.003.VREE
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error