Lezen achter de tralies | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28 Number 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

In 2014 a digitization plan of the Dutch Ministry of Security and Justice was leaked. One of the plans mentioned was the closing of physical prison libraries. The media attention and criticism that this plan received raised questions about a normally invisible institution: the Dutch prison library. In this article we will see that prerequisites for the official foundation of the prison library in 1841 were the upswing of the prison sentence, the growing involvement in the spiritual faith of detainees and the growth of the book market and a literate audience. At first the libraries had an educational function only, but towards the end of the twentieth century they became more all-encompassing. Thanks to the arrival of librarians they also became more professional. Interviews with prison librarians show that the prison library nowadays has several functions: recreational, educational, informative and social. Digitization will be to the detriment of the rich experience that the physical prison library offers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2021.012.DREW
2021-08-01
2023-10-01
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/28/1/JNB2021.012.DREW.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2021.012.DREW&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Asscher, Maarten, Het uur der waarheid. Over gevangenschap als literaire ervaring. Amsterdam: Atlas Contact, 2015.
  [Google Scholar]
 2. Dam, J. van, Schoolverzuim en gevangenis in Nederland. Utrecht: A. van Hoften, 1869.
  [Google Scholar]
 3. Dijkhoff,K., Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 24november2015. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-628.html.
  [Google Scholar]
 4. Dijkhoff, K., Reactie op de brief van CNV Vakgroep Bibliotheek over de gevolgen van de bezuinigingen op penitentiaire bibliotheken, 30april2015. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z08295&did=2015D16839
  [Google Scholar]
 5. Drewes, Paula, Interviews met gevangenisbibliothecarissen. www.boekgeschiedenis.nl/jaarboek/jaarboekbijlagen/.
  [Google Scholar]
 6. Franke, H.J., Twee eeuwen gevangen. Over de geschiedenis van het gevangeniswezen en het emancipatieproces van gevangenen vanaf het eind van de achttiende eeuw tot heden. Amsterdam: Het Spectrum, 1990.
  [Google Scholar]
 7. Gerehabiliteerd gevangene, een, Een beknopt overzicht van het gevangenisstelsel in Nederland. In verband met dat van afzonderlijke opsluiting. Amsterdam: J.H. en G. van Heteren, 1843.
  [Google Scholar]
 8. Haagsche Courant, 11september1925.
  [Google Scholar]
 9. Huysmans, F.,‘De openbare bibliotheek als leeskanaal’, in: Boekman 108 (2016), 32-35.
  [Google Scholar]
 10. Interview met Frances Kaiser ter ere van het 175-jarig bestaan van de gevangenisbibliotheek. Uitgezonden op de jubileumviering, 7februari2017.
  [Google Scholar]
 11. Janssen Schollmann, J.J., De bibliotheek in de strafgevangenissen van ons land. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1910.
  [Google Scholar]
 12. Jonge, Gerard de, Velde, Hans van de, Het Bajesboek, Rotterdam: Papieren Tijger, 1982.
  [Google Scholar]
 13. Jongh, J.J. de, Verzameling van wetten, decreten, besluiten, reglementen, instructiën en bepalingen betrekkelijk het gevangeniswezen in de Nederlanden. Dl. 5. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1846.
  [Google Scholar]
 14. Kaiser, F.E., ‘An introduction to the International Guidelines for library services to prisoners’, in: IFLA Journal19 (1993), nr. 1, 67-73.
  [Google Scholar]
 15. Kamervragen zonder antwoord, 29mei2015. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z09858.html.
  [Google Scholar]
 16. Kelk, C., ‘The humanity of the Dutch prison system and the prisoners’ consciousness of their legal rights’, in: Contemporary Crises (1983), 155-170.
  [Google Scholar]
 17. Leistra, G., ‘Justitie: Cel met vijf sterren’, in: Elsevier Weekblad (1mei2004), 28-29.
  [Google Scholar]
 18. Lente, Dick van, ‘Drukpersen, papiermachines en lezerspubliek. De verhouding tussen technische en culturele ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw’, in: Th.Bijvoet, P.Koopman [e.a.] (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen: SUN, 1996.
  [Google Scholar]
 19. Maasbode, De, 19juli1924.
  [Google Scholar]
 20. Memorie van toelichting op de Penitentiaire Beginselenwet, 1995. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24263-3.html.
  [Google Scholar]
 21. Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Jaarverslagen, 2014->2017. Via: https://www.dji.nl/over-dji/commissie-van-toezicht.
  [Google Scholar]
 22. Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Project Zelfbediening Justitiabelen. www.rijksictdashboard.nl/projecten/255227.
  [Google Scholar]
 23. Ministerie van Justitie, Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1998-430.html.
  [Google Scholar]
 24. Nijs, R. de, ‘Informatievoorziening en penitentiaire inrichtingen. De gevangenisbibliotheek als apotheek’, in: Informatieprofessional (1maart2014). https://informatieprofessional.nl/2014/03/informatievoorziening-en-penitentiaire-inrichtingengevangenisbibliotheek-als-apotheek/.
  [Google Scholar]
 25. NRC Handelsblad, 8november1991.
  [Google Scholar]
 26. NRC Handelsblad, 9april2014.
  [Google Scholar]
 27. Oskam, P. en Kooiman, C.J.E., Motie van2september2015. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-622.html.
  [Google Scholar]
 28. Parool, Het, PS (bijlage), 11april1959.
  [Google Scholar]
 29. Pinto, A. de, Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering. ’s-Gravenhage: Boekdrukkerij Gebroeders Belinfante, 1846.
  [Google Scholar]
 30. Poutsma, H. Enquête over de behandeling van ‘politieke misdadigers’ in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift ‘De Jonge Gids’, Amsterdam: Buys, 1898.
  [Google Scholar]
 31. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Goede bejegening. https://www.rsj.nl/documenten/publicaties/2012/01/01/goed-bejegenen-beginselen-voor-het-omgaan-met-ingeslotenen.
  [Google Scholar]
 32. Paassen, Daphne van, RogerCremers, ‘Stamkroeg zonder bier’, in: De Groene Amsterdammer (18maart2021).
  [Google Scholar]
 33. Robertson, Ritchie, Mock-Epic Poetry from Pope to Heine. Oxford: Oxford University Press, 2009.
  [Google Scholar]
 34. Ros, R.J.M., ‘Het Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Het ontstaan van de reclassering in Nederland’, in: Groniek. Historisch tijdschrift114 (1991), 21-30.
  [Google Scholar]
 35. Schrijver, M., W.Laumans, Mocro Maffia. Amsterdam: Lebowski Publishers, 2014.
  [Google Scholar]
 36. Steensma, H., Straffen door de eeuwen heen. Den Haag: Omniboek, 1982.
  [Google Scholar]
 37. Stein, F., ‘Decentralisatie gevangenisbibliotheekwerk uitdaging voor lokale bibliotheek’, in: Bibliotheekblad2 (1998), nr. 6, 11.
  [Google Scholar]
 38. Suringar, W.H., Godsdienstig en zedekundig handboek voor gevangenen geschikt voor zon-en feestdagen. Amsterdam: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1828.
  [Google Scholar]
 39. Suringar, W.H. [e.a.], Ontwerp tot oprigting van een Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1823.
  [Google Scholar]
 40. Teeven, F., Brief van De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, 30juni2014. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-588.html.
  [Google Scholar]
 41. Telegraaf, De, 31december1981.
  [Google Scholar]
 42. Terwiel, J.M., ‘Meningen’, in: Bibliotheek & Samenleving24 (1996), nr. 5.
  [Google Scholar]
 43. Tikkanen, A., Alexis Piron. https://www.britannica.com/biography/Alexis-Piron.
  [Google Scholar]
 44. Volkskrant, de, 19november1973.
  [Google Scholar]
 45. Volkskrant, de, 2november1991.
  [Google Scholar]
 46. Volkskrant, de, 12juni2015.
  [Google Scholar]
 47. Volkskrant, de, 6september2015.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2021.012.DREW
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2021.012.DREW
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error