Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 76, Issue 1
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

Nowadays Frisian is referred to as a language, as it was thus regarded during the late Middle Ages. However, during the Early Modern Period (c. 1500 – c. 1800) the language spoken by the Frisians was referred to as ‘Nederduits’ (Low-Dutch), also by the Frisians themselves because of a feeling of loss of being a language community during the sixteenth century; the use of Frisian receded in the higher social domains and in Frisian city life. After joining the Dutch Revolt, Friesland became part of the Republic of the Seven United Netherlands, and the Frisian language was seen as part of the Low-Dutch language continuum. Frisian was called a kind of dialect, and referred to as ‘a tongue’, ‘a provincial variety’, ‘a colloquial language’, ‘a peasant language’ and as ‘uncivilized’. This ended during the Romantic Period in the nineteenth century when Frisians regarded themselves again as a distinct community with their own standard language.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2024.1.003.JONK
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/76/1/TET2024.1.003.JONK.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2024.1.003.JONK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Althuisen, Jan. 1755. Friesche rymlery. Liouwerd: W. Wygers.
  [Google Scholar]
 2. Anderson, Benedict. 1983. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London-New York: Verso.
  [Google Scholar]
 3. Arcerius, Johannes. 1661. Trap der ieugd, of Letter en leeskunsts onderwys: synde een nette en effene maniere, om jonge en oude licht en bondig te leeren spellen en leesen. Blyvende door het veelvuldig gebruik de oude stellinge van meester Karel Gelliers …; en tot bevesting van deese saak hier bygevoeugt, de aanmerkingen van … Petrus Leupenius. Franeker: Johan Arcerius.
  [Google Scholar]
 4. Auer, Anita, CatharinaPeersman, SimonPickl, GijsbertRutten, and RikVosters. 2015. “Historical Sociolinguistics: The Field and Its Future.”Journal of Historical Sociolinguistics1, nr. 1: 1–12.
  [Google Scholar]
 5. Baardt, Petrus. Friesche Boere-Practica. 1960. Editie Brouwer, J. H.Magnus-Rige, Nr. 9. Boalsert i.e. Bolsward: Utjowerij A.J. Osinga N.V.
  [Google Scholar]
 6. Boekholt, P.Th.F.M.1991. “Een natie, een taal. Taalpolitiek en onderwijshervorming in het begin van de negentiende eeuw.” In Nederland en het noorden. Opstellen aangeboden aan prof dr M.G. Buist, geredigeerd door K.van Berkel, H.Boels, W.R.H.Koops, 71-80. Assen-Maastricht: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 7. Boswell, J.1907. The life of Samuel Johnson, ed. RogerIngpen. London: Sir Isaac Pitman Sons.
  [Google Scholar]
 8. Breuker, Ph.1989. It wurk fan Gysbert Japix. Ljouwert i.e. Leeuwarden: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 9. Breuker, Ph., Babs GezelleMeerburg, JelleKrol, BoukeOldenhof, TeakeOppewal, Tineke J.Steenmeijer-Wielenga, JabikVeenbaas, OebeleVries, e.a. (red.). 2006. Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur. Amsterdam: Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 10. Breuker, Pieter1981. “Mieningen oant 1844 oer de periodisearring fan it Frysk.”Us Wurk30: 1-26.
  [Google Scholar]
 11. Breuker, Pieter. 1993. Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk. Dissertatie RUG. Grins i.e. Groningen: Frysk Ynstitút Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 12. Bremmer, Rolf. 1988. “Late medieval and early modern opinions on the affinity between English and Frisian; the growth of a commonplace.”Folia Linguistica HistoricaIX, nr.1: 167-191.
  [Google Scholar]
 13. Bremmer Jr., Rolf H.2004, Hir is escriven: lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300. Hilversum/Leeuwarden: Verloren.
  [Google Scholar]
 14. Bremmer Jr., Rolf H.2009. An Introduction to Old Frisian History, Grammar, Reader, Glossary. New York: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 15. Bremmer Jr., Rolf H.2017. Meer dan taal: tekstgemeenschappen in het middeleeuwse Friesland. Leiden: Universiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 16. Bruinsma, Ernst, Alpitade Jong, and AndréLooijenga (eds.). 2018. Swallows and Floating Horses: An Anthology of Frisian Literature. Lesser Used Languages of Europe, Volume Nine. London: Francis Boutle Publishers.
  [Google Scholar]
 17. Burke, Peter. 2004. Languages and communities in Early Modern Europe. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 18. Burke, Peter. 2005. Towards a social history of Early Modern Dutch. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 19. Chamberlaynius, Joannes. 1715. Oratio Dominica in Diversas Omnium Fere Gentium Linguas Versa Et Propriis Cujusque Linguae Characteribus Expressa. Una Cum Dissertationibus Nonnullis de Linguarum Origine Variisque Ipsarum Permutationibus Editie JoanneChamberlaynio. Amstelædami: typis Guilielmi & Davidis Goerei.
  [Google Scholar]
 20. Columba, D.W.1766. Naamlyst der Heeren Predikanten, Die onder ’t resort van de E. Classis van Dokkum, Zedert de Reformatie, gedient hebben. Z.pl.: z.u.
  [Google Scholar]
 21. de Heuiter, Pontus. 1581Nederduitse orthographie. Antwerpen: Plantijn.
  [Google Scholar]
 22. De Laet, Johannes. 1640. In Haantjes, J.1929.
 23. Daan, Jo. 1985. “Sociolecten en stijlen bij Bredero.”Spektator14: 254-260.
  [Google Scholar]
 24. D’Ewes, Simonds. 1640. In Anglo-Saxon Books and Their Readers: Essays in Celebration of Helmut Gneuss’s ‘Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts’. Thoma N.Hall and DonaldScragg (eds.), 36-174. Kalamazoo, MI: Western Michigan University Press, Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/14081
  [Google Scholar]
 25. De Kercken-Ordeningen der Ghereformeerder Nederlandtscher Kerken. 1648. Delft: Andries Cloeting.
  [Google Scholar]
 26. Emmius, Ubbo. 1596. Rerum Frisicarum historia. Franekerae: Radaeus.
  [Google Scholar]
 27. Feitsma, A.1956. Estrikken Frysk út de 17de ieu: teksten en fragminten. XV. Grins i.e. Groningen: Frysk Ynstitút Ryks Universiteit.
  [Google Scholar]
 28. Feitsma, A.1957. Estrikken Frysk út de 18de ieu: teksten en fragminten: diel I: 1700-1743XX. Grins i.e. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 29. Feitsma, A.1960. Estrikken Frysk út de 18de ieu: teksten en fragminten: diel II: 1700-1743XXI. Grins i.e. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 30. Feitsma, A.1961. Estrikken Frysk út de 18de ieu: teksten en fragminten: diel III: 1700-1743XXII. Grins i.e. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 31. Feitsma, A.1962. Estrikken Frysk út de 18de ieu: teksten en fragminten: diel IV: 1700-1743XXII. Grins i.e. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 32. Feitsma, A.1967. “Gysbert Japix tusken Frysk en Nederlônsk.”Us Wurk16, nr. 1-2: 1-22.
  [Google Scholar]
 33. Feitsma, A.1978a. “Frysk ûnderwiis, Taelbifoardering en ideology yn de earste helte fan de 19de ieu.” In Philologia Frisica ANNO 1968, 28-75. Ljouwert-Leeuwarden: Fryske Akademy,.
  [Google Scholar]
 34. Feitsma, A., 1978b. Tussen volkstaal en schrijftaal. Meningen van filologen over het Fries. Ljouwert/Leeuwarden: Koperative Utjowerij.
  [Google Scholar]
 35. Feitsma, Antonia. 2012. “De analogy fan de Schola Hemsterhusiana en de frysisten Wassenbergh, Halbertsma en Sytstra.” In Feitsma, Anthonia en Elsvan der Geest. 2012: 17-82.
  [Google Scholar]
 36. Feitsma, Anthonia en Elsvan der Geest. 2012. Tussen Hemsterhuis En Grimm: Joast Hiddes Halbertsma Als Taalkundige. Ljouwert i.e. Leeuwarden: Afûk.
  [Google Scholar]
 37. Ferguson, Charles. 1959, “Diglossia.”Word15, 325-340.
  [Google Scholar]
 38. Fokkema, Klaas. 1962. “Wat verstond en verstaat de taalkundige onder ‘Fries’?” In Philologica Frisica, 23-30. Ljouwert i.e. Leeuwarden: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 39. Galama, E.G.A.1965. Everwinus Wassenbergh en de Friese lexicografie. Leiden: Universitaire Pers.
  [Google Scholar]
 40. Gessner, Conrad. 1555. Mithridates de differentis linguis. Zürich: C. Froschouer.
  [Google Scholar]
 41. Gorter, Durk, GjaltJelsma, Pietervan der Plank en Klaasde Vos. 1984. Taal Yn Fryslân: Ûndersyk nei taalgedrach en taalhâlding yn Fryslân. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 42. Gramling, David. 2016. The invention of monolingualism. New York: Bloomsbury Academic.
  [Google Scholar]
 43. Guicciardini, L.1612. Beschryvinghe van alle de neder-landen, anderssins ghenoemt neder-dvytslandt, door m. Lodovico Guicciardini… oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven autheur: met alle de landt-caerten der vorseyde landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlick ghetrocken. overgheset in de nederduytsche spraecke, door cornelium kilianum. nu wederom met verscheyden historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert, door petrvm montanvm. met een seer wijđtloopighe tafel van de ghedenckweerdichste dinghen. Amsterdam: Willem Jansz.
  [Google Scholar]
 44. Haantjes, J.1929. Gysbert Japicx: Fries dichter in de zeventiende eeuw. Amsterdam: U.M. Holland.
  [Google Scholar]
 45. Halbertsma, J.1867. “Over de uitspraak van het Landfriesch.”De Taalgids9: 1-52.
  [Google Scholar]
 46. Halbertsma, J. H, en T.JHalbertsma. 1872. Lexicon Frisicum. ‘s Gravenhage: Nijhoff.
  [Google Scholar]
 47. Hemsterhuis, T.2012. Lectio Publica Tiberii Hemsterhusii de Originibus Linguae Graecae Vertaling van fragmenten in Feitsma, Anthonia en Elsvan der Geest. 2012: 38-39.
  [Google Scholar]
 48. Halbertsma, J.1883. Ontwerp van Inteekening of een handschrift uit de 15de eeuw, getiteld: Jurisprudentia Frisica (Friesche Regtkennis). Deventer: z.u.
  [Google Scholar]
 49. Heeroma, K.1969. “Het Nederlands van Brabant uit gezien.”Brabant2, 6-10.
  [Google Scholar]
 50. Hellinga, W. Gs.1938. “Hy zwerve balling ’s Lands, die zyne Landtaal blaamt (Ernst Willem Higt, 1755). Tot een juister begrip van de Bodders in de XVII en XVIII eeuw.” In Frysk Jierboek [II], 70-99. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 51. Hilarides, J.1705. Niewe taalgronden der Neederdujtsche taal. Franeker: Jacobus Horreus.
  [Google Scholar]
 52. Hilarides, Johannes. 1715. In Joannes Chamberlaynius 1715 Oratio dominica, [praefatio DavidWilkins, fxxxxxx3r, in EstrikkenXX1957.
  [Google Scholar]
 53. Holwarda, Jan Fokkes. 1652. Friesche Sterre-Konst, ofte een korte doch volmaeckte Astronomia. Harlingen: Jan Hessels.
  [Google Scholar]
 54. Huijzen, Coos en Waling, Geerten2014. De geboortepapieren van Nederland, de unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands. Amsterdam: Elsevier.
  [Google Scholar]
 55. IJpeij, A.1812. Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale dl I. Utrecht: O.J. van Paddenburg.
  [Google Scholar]
 56. Japix, Gysbert. 1681. Friesche Rymlerye. Leuward. In Breuker, Ph.1989.
  [Google Scholar]
 57. Jensma, G.1998. Het rode tasje van Salverda. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 58. Jensma, G.2022, Exit Fryslân. Gorredijk: Noordhoek.
  [Google Scholar]
 59. Jonkman, Reitze J.2021, “Taalknooppunt Halbertsma (1789-1869). Tusken njoggentjinde-iuwske ideeën oer Nederlânsk, Stedsk en Frysk en tusken de iuwen foar en nei him.”De Vrije Fries101: 94-107.
  [Google Scholar]
 60. Jonkman, Reitze. 2023. “Op syn Gryksk. In nije analyze fan de ynfloed fan de Schola Hemsterhusiana op de taalresepsje fan Everwinus Wassenbergh-en-dy.” Op: https://neerlandistiek.nl/2023/10/op-syn-gryksk/ geraadpleegd op 9oktober2023.
  [Google Scholar]
 61. Jonkman, Reitze. J. en Arjen P.Versloot. 2018. Fryslân Land van Talen. Herz. dr. LeeuwardenAfûk.
  [Google Scholar]
 62. Kiliaan, C.1599. Etymologicum Teutonicae Linguae Sive: Dictionarium Teutonico-Latinum. Antwerpen: Plantijn.
  [Google Scholar]
 63. Kuipers, H.1847. Vijfde boek der Kronijken van Friesland: bevattende de geschiedenis van het begin der zestiende eeuw. Leeuwarden: Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
  [Google Scholar]
 64. Lambrecht, Joos. 1550. Nederlandsche spellijnghe, uutghesteld by vraghe ende antwoorde duer Joas Lambrecht lettersteker Tot onderwijs der jonghers voor haar earste beghin. Editie J.F.J.Heremans en F.Vanderhaeghen. 1882. Gent: C. Annoot-Braeckman.
  [Google Scholar]
 65. Meijering, Henk. 1983. “Deutsch in Friesland”. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Vol. 20: 183-200.
  [Google Scholar]
 66. Munske, Horst Haider, NilsÅrhammar, Volker F.Faltings, Jarich F.Hoekstra, OebeleVries, Alastair G.H.Walker und OmmoWilts (Hrsg.). 2001. Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, https://doi.org/10.1515/9783110946925
  [Google Scholar]
 67. Lloyd, Paul, 1991. “On the name of languages (and other things).” In Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages. Ed. R.Wright, 9-18 (Londen/New York: Routledge).
  [Google Scholar]
 68. Lubbertus, Sibrandi. 1591. De principiis Christianorum dogmatum libri VIIseptem. (…) Ad Iohannem Iacobum Grynaeum, theologum & philosophum. Franeker: z.u.
  [Google Scholar]
 69. Lulofs, B.H.1819. Schets van een overzigt der duitsche taal of der germaansche taaltakken, in derzelver oorsprong en tegenwoordige verdeeling in het hoogduitsch, nederlandsch, deensch, zweedsch, engelsch, en andere soortgelijke verwantschapte talen en tongvallen: waarachter aanteekeningen. Groningen: J. Oomkens.
  [Google Scholar]
 70. Niebaum, Hermann. 2001, “Der Niedergang des Friesischen zwischen Lauwers und Weser.” In Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Hrsg.Munske, HorstHaider, NilsÅrhammar, Volker F.Faltings, Jarich F.Hoekstra, OebeleVries, Alastair G.H.Walker und OmmoWilts, 430-442. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, https://doi.org/10.1515/9783110946925.430
  [Google Scholar]
 71. Montanus, Petrus. 1635. De Spreeckonst. Delft: Ian Pietersz Waalpot.
  [Google Scholar]
 72. Page, Raymond I.2001. “Frisian Runic Inscription,” in Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, Hrsg.Munske, HorstHaider, NilsÅrhammar, Volker F.Faltings, Jarich F.Hoekstra, OebeleVries, Alastair G.H.Walker und OmmoWilts. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 523-530, https://doi.org/10.1515/9783110946925.523
  [Google Scholar]
 73. Paaltjens, Piet. 1867. Snikken en grimlachjes. Schiedam: Roelants.
  [Google Scholar]
 74. Petrus, Suffridus. 1593. De scriptoribus Frisiae decades XVI et semis. Keulen: Henricum Falkenbergh.
  [Google Scholar]
 75. Rutten, Gijsbert2019. Language planning as nation building: Ideology, policy and implementation in the Netherlands, 1750-1850. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 76. Sipma, P.1937. “De âlde Snitser eedformules.” In Frysk Jierboek 1937, 129-135. Assen: Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 77. Spiegel, Hendrik Laurenszoon. 1584. Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst, Amsterdam: Plantijn.
  [Google Scholar]
 78. Stock, Brian. 1983. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the 11th and 12th Centuries. Princeton: Princeton University Press.
  [Google Scholar]
 79. Ten Kate, Lambert. 1723. Aenleidinge Tot de kennisse van ‘t verhevene deel der Nederduytsche sprake. IAmsterdam: Wetstein.
  [Google Scholar]
 80. Vulcanius, Bonaventura. 1597. De literis & lingua Getarum sive Gothorum. Leidenz.u.
  [Google Scholar]
 81. van der Wal, Marijke. 1995. Moedertaal centraal: standaardisatie-aspecten in de nederlanden omstreeks 1650. Den Haag: Sdu.
  [Google Scholar]
 82. Staatsblad2013, Wet gebruik Friese taal gepubliceerd 17 oktober 2013. Op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01
  [Google Scholar]
 83. Suurenbroek, Frank and MarlouSchrove. 2015. “A Separate Language, a Separate Identity? Organisations of Frisian Migrants in Amsterdam in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries.”Journal of Ethnic and Migration Studies Vol. 31, No. 5: 991-1005.
  [Google Scholar]
 84. Sytstra, H.S.1854. Inleiding van de Friesche spraakkunst. Leeuwarden: Meinderdsma.
  [Google Scholar]
 85. Sint Servaes legende. 1976. Sint servaes legende: in dutschen dichtede dit heynrijck die van veldeken was geboren. Ed. G. A.van Es, and Lieftinck, G.I. 2. Druk. Culemborg: Tjeenk Willink.
  [Google Scholar]
 86. Scriverius, Petrus. 1677. Hollandsche, Zeelandsche ende Vriessche chronyck’s. Gravenhage: Johan Veelz en Jasper Doll.
  [Google Scholar]
 87. Starter, Jan Jansz. 1618. Vermackelijke Sotteklucht van een Advocaat ende een boer op het platFriesch. Z.pl.: z.u.
  [Google Scholar]
 88. Starter, Jan Jansz. 1621. “Friesch Pastorel.” In Friesche Lusthof. Amsterdam: Hessel Gerritsz.
  [Google Scholar]
 89. Stegeman, Jelle. 2021. Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 90. van Aken, Hein, Leendertz and Molhem (red.). 1893. Het middelnederlandsche leerdicht rinclus. Amsterdam: J. Leendertz en Zoon.
  [Google Scholar]
 91. van Halsema, D. F. J.1778. “Oordeelkundige Verhandeling Over Den Staat En Regeringsvorm Der Ommelanden, Tusschen Den Eems En De Lauwers, Van Derzelver Allereerste Opkomst, Tot Op Deeze Tijden: Waar in De Grondbeginzelen Van Derzelver Staats-En Bijzonder Recht, Voornamenlijk in De Oudste Tijden, Gelijk Ook Van Dat Van ‘t Aloud Friesland, Worden Nagespoort En Aangetoont.” In Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zyn eenige analecta tot dezelve betrekkelyk door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure Patrio, Vol. 2: 1-562. Groningen: Jacob Bolt.
  [Google Scholar]
 92. van der Sas, N.C.F.2004. De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 93. van der Wal, Marijke. 1995. De moedertaal centraal: standaardisatie-aspecten in de nederlanden omstreeks 1650. Den Haag: Sdu uitgevers.
  [Google Scholar]
 94. van Hichtum, Johan. 1610. “Ansck and Houck.” In ErnstBruinsma, Alpitade Jong and AndréLooijenga, (Eds.). 2018. Swallows and Floating Horses, 54-55. London: Francis Boutle Publishers.
  [Google Scholar]
 95. van der Schaaf, Baukje. 2006, “L’identité frisonne et l’image de la Frise et des Frisons du haut moyen âge au XXIe siécle.” In Beaufils, Thomas and PatrickDuval (eds.), Les identités néerlandaises: de l’intégration á la désintégration?, 13-31. Beaufils, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion (Lettres et civilisations des Flandres et des Pays-Bas).
  [Google Scholar]
 96. Versloot, A. P.2008. Mechanisms of Language Change: vowel reduction in 15th century West Frisian. Amsterdam: University Amsterdam Press.
  [Google Scholar]
 97. Versloot, A.P.2021. “Traces of a North Sea Germanic idiom in the fift-seventh centuries AD,” in JohnHines and NellekeIJssennagger-van der Pluijm (eds.), Frisians of the Early Middle Ages, 339-405. Woodbridge: The Boydell Press.
  [Google Scholar]
 98. Vredeman, Jacques. 1602. Musica Miscella. Leovarda: z.u.
  [Google Scholar]
 99. Vries, Oebele. 1993. Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
  [Google Scholar]
 100. Vries, O.2007, Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering. Gorredijk.
  [Google Scholar]
 101. Vulcanius, Bonaventura. 1597. De literis & lingua Getarum sive Gothorum. Leiden: Plantijn.
  [Google Scholar]
 102. Wassenbergh, E.V.1806. “Idioticon Frisicum.” In Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval, 1-134. Franeker: D. Van der Sluis.
  [Google Scholar]
 103. Wassenbergh, E.V.1820. Waatze Gribberts Brilloft. Leeuwarden: C.L. van Altena.
  [Google Scholar]
 104. Waterbolk, E.H.1980. Rond Viglius van Aytta. Easterein: Van der Eems & Zn.
  [Google Scholar]
 105. Weeda, Claire. 2014. “Ethnic Identification and Stereotypes in Western Europe, circa 1100–1300.”History Compass12, nr. 7, 586–606.
  [Google Scholar]
 106. Weiland, Pieter. 1805. Nederduitsche spraakkunst. Amsterdam: Johannes Allart.
  [Google Scholar]
 107. Worp van Thabor. ca.1530. “Chronicorum Frisiae.” In Kuipers, H.1847.
 108. Wumkes, G.A.1926. Bodders yn de Fryske striid. Boalsert i.e. Bolsward: Osinga.
  [Google Scholar]
 109. Wumkes, G.A.1937. It Nije Testamint: Ut it Gryksk oerset yn it Frysk fen dr. G.A. Wumkes. Amsterdam: Nederlandsch Bijbelgenootschap.
  [Google Scholar]
 110. Ypma, Sjoerd Simon. 1821. Boere Vriesk, yn rym en onrym, plisierig en stigtelyk om ta leissen: mei en lyst vin oade sprekwudden, wat di ynt stedske betudde. Snits i.e. Sneek: F. Holtkamp.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2024.1.003.JONK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error