2004
Volume 56, Issue 1
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

The Dutch press at the end of the 18th century played a crucial role in the political changes in the Netherlands. At that time, the society was divided into two oppositional groups, namely the patriots and the orangists. Their leaders made use of numerous journals to present their vision about the future of the state. One of those journals, called (1782-1787), combined the idea of freedom with detailed plans, which consisted of several changes in the relation between the government and the society. One of the key term of the articles written by Jan Hespe, the editor of the journal, was the freedom of the press. Hespe criticized the censorship of the Orange House and used therefore many rhetorical devices and figures, based on the classical rules of Quintilians . In my article, I analyse how Hespes texts relate to the ; what kind of rhetorical devices the editor of used to attract his readers and to convince them to his vision of the free Dutch Republic.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2018.1.URBA
2018-02-01
2023-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/56/1/04_IN2018.1.URBA.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2018.1.URBA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anderson, W.S., Essays on Roman Satire. Princeton, 1982.
  [Google Scholar]
 2. Berg, A. van den, De papieren oorlog tussen patrioten en prinsgezinden: “Het Geldersche Zwyn”. Nijmegen, 1987.
  [Google Scholar]
 3. Blauw, H.M. de, Nederlandse letterkunde. Overzicht van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. Utrecht, 1987.
  [Google Scholar]
 4. Bork, G.J. van, et al. (red.), Algemeen letterkundig lexicon. http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/index.php.
  [Google Scholar]
 5. BotsH., ‘Tolerantie of gecultiveerde tweedracht. Het beeld van de Nederlandse tolerantie bij buitenlanders in de zeventiende en achttiende eeuw’. BMGN4, 1992, pp. 657–669.
  [Google Scholar]
 6. Broeke, W. van den & P.van Hees, Studenten en nationaal gevoel in Nederland: einde achttiende eeuw tot en met de twintigste eeuw (Series: Utrechtse historische cahiers, jrg. 19, nr. 3), Utrecht, 1998.
  [Google Scholar]
 7. Dingemanse, C., Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750). Hilversum, 2008.
  [Google Scholar]
 8. Duits, H., ‘‘De Vryheid, wiens waardy geen mensch te recht bevat’. ‘Vrijheid’ op het Nederlands toneel tussen 1570 en 1700’. E.O.G.Haitsma Mulier & W.R.E.Velema (red.) Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Amsterdam, 1999, pp. 99–132.
  [Google Scholar]
 9. Eijnatten, J. van, Liberty and Concord in the United Provinces. Religious Toleration and the Public in the 18th-century Netherlands. Leiden, 2003 (I).
  [Google Scholar]
 10. Eijnatten, J. van, ‘Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht. Meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1597-1795’. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden118 (1), 2003, pp. 1–21 (II).
  [Google Scholar]
 11. ‘Etymologiebank’, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/scherprechter.
 12. Gelderen, M. van & W.Blockmans, ‘Het klassieke en middeleeuwse erfgoed: politieke vrijheid van de Romeinse Republiek tot de Bourgondische Nederlanden’. E.O.G.Haitsma Mulier & W.R.E.Velema (red.) Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Amsterdam, 1999, pp. 11–25.
  [Google Scholar]
 13. Gijswijt-Hofstra, M., Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden. Hilversum, 1989.
  [Google Scholar]
 14. Haitsma Mulier, E.O.G., ‘Het begrip ‘vrijheid’ in de Nederlandse geschiedschrijving van de zeventiende tot de negentiende eeuw’. E.O.G.Haitsma Mulier & W.R.E.Velema (red.) Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Amsterdam, 1999, pp. 213–232.
  [Google Scholar]
 15. Hendriks, F. & T.van Toonen (red.), Schikken en plooien: de stroperige staat bij nader inzien. Assen, 1998.
  [Google Scholar]
 16. Hespe, J., De Politieke Kruyer, dl. I (als verzamelband 1783), dl. II (1784), dl. VII (1787?). Amsterdam, 1782-1787.
  [Google Scholar]
 17. Hoen, P. ’t, De Post van den Neder-Rhijn, dl. XI. Utrecht, 1787.
  [Google Scholar]
 18. Holzhey, T., Als gy maar scherp wordt, zo zynwy, en gy voldaan’. Rationalistische ideeën van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 1669-1680. Amsterdam, 2014 (diss.).
  [Google Scholar]
 19. Jansen, J., Decorum: observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poëtica. Hilversum, 2001.
  [Google Scholar]
 20. Jongenelen, T., ‘Gehaat bij vriend en vijand. De patriotse drukker Harmanus Koning’. Mededelingen van de Stichting Jacob CampoWeyerman28, 2005, pp. 25–42.
  [Google Scholar]
 21. Jongenelen, T., ‘De Ouderwetse Nederlandse patriot’. P.van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Nijmegen, 2008, pp. 19–36.
  [Google Scholar]
 22. Klein, S.R.E., Patriots republikanisme: politieke cultuur in Nederland (1766-1787). Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 23. Krop, H., ‘Eenheid in verscheidenheid. Nieuwe visies op de (Nederlandse) Verlichting’. De Achttiende Eeuw37, 2005, pp. 53–68.
  [Google Scholar]
 24. Leeman, A.D. & A.C.Braet, Klassieke retorica. Haar inhoud, functie en betekenis. Groningen, 1987.
  [Google Scholar]
 25. Oddens, J., Pioniers in schaduwbeeld. Nijmegen, 2012.
  [Google Scholar]
 26. Op de Beeck, J., De bedreigde vrijheid: De strijd om uw vrije meningsuiting. Antwerpen, 2017 (e-book).
  [Google Scholar]
 27. Peterse, J.M., ‘Publicist voor Oranje. R.M. van Goens en De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783)’. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, vol. 103 (2), 1988, pp. 182–208.
  [Google Scholar]
 28. Quintilianus, De opleiding tot redenaar. P.Gerbrandy (red.). Groningen2003.
  [Google Scholar]
 29. Rosendaal, J., De Nederlandse Revolutie: vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799. Nijmegen, 2005.
  [Google Scholar]
 30. Rutjes, M., Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgers en staat in Nederland 1795-1801. Nijmegen, 2012.
  [Google Scholar]
 31. Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900. Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 32. Sautijn Kluit, W.P., ‘De Politieke Kruyer’. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, derde reeks, I, 1882, pp. 293–385.
  [Google Scholar]
 33. Schama, S., Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813. New York, 1977.
  [Google Scholar]
 34. Schellens, P.J. & M.Steehouder (red.), Tekstanalyse. Assen, 2010.
  [Google Scholar]
 35. Theeuwen, P., Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Hilversum, 2002.
  [Google Scholar]
 36. Theeuwen, P., ‘‘De geachtste Nieuwspapieren leggen daar gereed’. Een impressie van pers en politiek te Arnhem, 1781-1787’. Arnhems Historisch Tijdschrift, vol. 3, 2013, pp. 129–143.
  [Google Scholar]
 37. Verdonk, P., The Stylistics of Poetry: Context, Cognition, Discourse, History. London/New York, 2013.
  [Google Scholar]
 38. Winterbottom, M., Problems in Quintilian. London, 1970.
  [Google Scholar]
 39. Wissing, P. van (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Nijmegen, 2008.
  [Google Scholar]
 40. Wootton, D., ‘Introduction: The Republican Tradition: From Commonwealth to Common Sense’. D.Wootton (red.), Republicanism, Liberty, and Commercial Society 1649-1776. Stanford, 1994, pp. 1–41.
  [Google Scholar]
 41. Zahn, E., Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders. Amsterdam, 1989.
  [Google Scholar]
 42. z.a., Brief aan den Schryver van de Post van den Neder-Rhyn. z.p., 1783.
  [Google Scholar]
 43. z.a., Friessche patriot, dl. I. Leeuwarden, 1786.
  [Google Scholar]
 44. z.a., Vraagen aan de lasterzieke schryvers van de Post van den Neder-Rhijn over de verdervende hand. z.p., 1784.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2018.1.URBA
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): enlightenment; freedom of the press; orangists; patriots; political struggle; press; rhetoric
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error