Armoederisico van vier groepen werkenden op basis van hun contractuele positie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Dit artikel plaatst de problematiek van werkende armen binnen de ontwikkeling van flexibilisering van arbeidsrelaties. Het schetst vier (potentiële) risicogroepen, aan de hand van hun arbeidsrechtelijke positie en geeft hun armoederisico’s: werknemers met een vast, voltijds contract in een lage loonschaal; (schijn)zelfstandigen (zzp’ers); werknemers met een tijdelijk (uitzend)contract of een onvrijwillige deeltijdbaan; werkenden met een (nuluren)oproepcontract of een contract als platformwerker. Ook wordt Nederland vergeleken met Duitsland, Polen, België, Luxemburg Zweden en Italië. In alle landen zijn het de zzp’ers en werkenden met een flexibel arbeidscontract die de hoogste risico’s op armoede kennen. Regelgeving ten aanzien van flexibele arbeid varieert echter behoorlijk. Nederlandse beleidsdiscussies omtrent werkende armen en (doorgeschoten) flexibilisering van de arbeidsmarkt richten zich inmiddels op het creëren van meer zekerheid in baan en inkomen, maar die kunnen hier nog verder in gaan. Voorbeelden uit andere landen kunnen daarbij inspireren, bijvoorbeeld een minimumomvang voor deeltijdcontracten in België of een maximum-percentage uitzendkrachten per bedrijf in Italië.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.3.002.BEKK
2023-09-01
2024-06-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aranguiz, A. & Verschueren, H. (2020). De rol van het EU-recht in de strijd tegen armoede: Op weg naar een betere Europese sociale bescherming?. In J.Coene et al. (Red.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2020 (pp. 99-113). Acco.
  [Google Scholar]
 2. Autoriteit Consument & Markt (2023, 7februari). Leidraad Tariefafspraken zzp’ers, ACM/INT/461826.
  [Google Scholar]
 3. Been, W. & Keune, M. (2020). That is just part of being able to do my cool job: Understanding low earnings but high job satisfaction in the creative industries in the Netherlands. In V.Pulignano & F.Hendrickx (Reds.), Employment Relations in the 21st Century: Challenges for Theory and Research in a Changing World of Work (pp. 59-76). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 4. Bouwens, W., Houwerzijl, M. & Roozendaal, W. (2021). Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 5. Conen, W. & Schippers, J. J. (2019). Self-Employment As Precarious Work. Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 6. Commissie Sociaal Minimum (2023). Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum [Rapport I]. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 7. Commissie Regulering van Werk (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk [Eindrapport Commissie-Borstlap]. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 8. Di Meglio, E., Dupré, D., Montaigne, F. & Wolf, P. (2017). Investing in statistics: EU-SILC. In A.B.Atkinson, A.Guio & E.Marlier (Reds.), Monitoring social inclusion (pp. 51-61). EU publication office.
  [Google Scholar]
 9. Europese Commissie (2020). Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate minimum wages in the European Union. SWD/2020/245 final.
  [Google Scholar]
 10. Heyma, A. et al. (2020), De positie van uitzendwerknemers. Ontwikkelingen 1998-2019. SEO Economisch Onderzoek.
  [Google Scholar]
 11. Hiessl, C. (2021), The Classification of Platform Workers in Case Law: A Cross-European Comparative Analysis. Comparative Labour Law & Policy Journal, 42(2), 465-517.
  [Google Scholar]
 12. Hiessl, C. (2022). Working, Yet Poor, a Comparative Appraisal. In L.Ratti (Red.), In-Work Poverty in Europe: Vulnerable and Under-Represented Persons in a Comparative Perspective (pp. 313-359). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 13. Houwerzijl, M. S., Montebovi, S., & Zekić, N. (2021). Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Sociaalrechtelijke uitdagingen in tijden van digitale transformatie. Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 14. HouwerzijlM. S. & Vlemminx, F. (2021). Art 20: Bestaanszekerheid. In E.Hirsch Ballin, E.Janse de Jonge, & G-J.Leenknegt (Reds.), Uitleg van de Grondwet (pp. 407-419). Boom Juridisch.
  [Google Scholar]
 15. Houwerzijl, M. & Zekić, N. (2021). Artikel 19: Werkgelegenheid en arbeidskeuze. In E.Hirsch Ballin, E.Janse de Jonge, & G-J.Leenknegt (Reds.), Uitleg van de Grondwet (pp. 391-406). Boom Juridisch.
  [Google Scholar]
 16. Kenner, J., Florczak, I. & Otto, M. (2019). Precarious Work: The challenges for Labour Law in Europe. Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 17. Marx, I. & Van den Bosch, K. (2008). How poverty differs from inequality. On poverty measurement on an enlarged EUcontext: conventional and alternative approaches. Centre for Social Policy, University of Antwerp.
  [Google Scholar]
 18. Peña-Casas, R., Ghaliani, D., Spasova, S. & Vanhercke, B. (2019). In-work poverty in Europe. A study of national policies. European Social Policy Network.
  [Google Scholar]
 19. Ratti, L., García-Muñoz, A. & Vergnat, V. (2022) The Challenge of Defining, Measuring, and Overcoming In-Work Poverty in Europe, In L.Ratti (Red.), In-Work Poverty in Europe: Vulnerable and Under-Represented Persons in a Comparative Perspective (pp. 1-35). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 20. Rijksoverheid (2019). IBO Toeslagen Deelonderzoek 1. Eenvoud of maatwerk: uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel. Ministerie van Financiën.
  [Google Scholar]
 21. Said, S. (2022). De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip. Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 22. Salverda, W. (2018). Low earnings and their drivers in relation to in-work poverty. In H.Lohmann & I.Marx (Reds.), Handbook on In-Work Poverty (pp. 26-49). Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 23. SEO Economisch Onderzoek (2020). Meting kluseconomie, publicatie 2020-04.
  [Google Scholar]
 24. Smits, W. & De Vries, J. (2019). Employability van flexibele en vaste werknemers in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(2), 159-175.
  [Google Scholar]
 25. Sociaal en Cultureel Planbureau (2018), Als werk weinig opbrengt. Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten.
  [Google Scholar]
 26. Sociaal-Economische Raad (2021a). Werken zonder Armoede.
  [Google Scholar]
 27. Sociaal-Economische Raad (2021b). Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.
  [Google Scholar]
 28. Sociaal-Economische Raad (2022). DB-brief over SER-armoede-adviezen, 3oktober2022.
 29. Vonk, G., Brink, B. & Bouwmeester, M. (2021). Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen. Weekblad Fiscaal Recht, 98(7382), 696-704.
  [Google Scholar]
 30. Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR.
  [Google Scholar]
 31. Zekić, N. (2020). Flexibele arbeid, In F. J. L.Pennings & L. C. J.Sprengers (Reds.), Ontslagrecht in hoofdlijnen (pp. 203-228). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 32. Zekić, N. (2023). Uitzendwerk bezien vanuit de grondslagen van het arbeidsrecht. In F. G.Laagland, & J.Kloostra (Reds.), Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht (pp. 17-44). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.3.002.BEKK
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.3.002.BEKK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error