Een Indië van papier | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 60 Number 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

This article traces the career of (Old and New East Indies, 1724-1726) by François Valentyn during the nineteenth century. Valentyn’s multivolume work on the Dutch East India Company’s trading area continued to be used until the middle of the nineteenth century, when the Dutch colonial empire in Asia was reduced to the Indonesian archipelago. During this period, it served as an important frame of reference for the development of the colonial policy in the East Indies and as a source of inspiration for new publications on colonial Indonesia in the Netherlands. It only lost its value when more up-to-date works were published and reservations about the way the work was written increased, such as the unsatisfactory manner in which the information it contained was accounted for.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2022.2.002.HUIG
2022-09-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/60/2/IN2022.2.002.HUIG.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2022.2.002.HUIG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19de eeuw. Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Geraadpleegd op 8augustus2021 van: http://resources.huygens.knaw.nl/middenmolukken1796-1902.
  [Google Scholar]
 2. Alle parlementaire documenten. Geraadpleegd op 8augustus2021 van: https://www.officielebekendmakingen.nl/.
  [Google Scholar]
 3. Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, bewerkt naar de jongste en beste berigten, met eene voorrede van P.J. Veth. 3 delen. Amsterdam, 1861-1869.
  [Google Scholar]
 4. Berkel, K. van. (2013). Empire without Science? The Dutch Colonial World and Colonial Science around 1800. In Boomgaard, P. (red.). Empire and Science in the Making. Dutch Colonial Scholarship in Comparative Global Perspective, 1760-1830 (pp. 89-108). New York, Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 5. Bosch, J. van den, (1818a). Atlas der overzeesche bezittingen van Zijn Majesteit den Koning der Nederlanden. ’s-Gravenhage, Van Cleef.
  [Google Scholar]
 6. Bosch, J. van den. (1818b). Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika en Afrika. 2 delen. Amsterdam/’s-Gravenhage, Van Cleef.
  [Google Scholar]
 7. Brumund, J.F.G. (1873). Schetsen uit Indië. Verscheidenheden over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel. Tweede Deel. Amsterdam, K. H. Schadd.
  [Google Scholar]
 8. Burton, A. & HofmeyrI. (red.). (2015). Ten Books That Shaped the British Empire. Creating an Imperial Commons. Durham N.C., Duke University Press.
  [Google Scholar]
 9. Busken Huet, Cd. (z.j. [1884]), FrançoisValentyn. In: id., Litterarische fantasien en kritieken (elfde deel, pp. 1-36). Haarlem, H.D. Tjeenk Willink.
  [Google Scholar]
 10. Capellen, G. van der. (1855). Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1855 (2), 281-315 en 357-396.
  [Google Scholar]
 11. Crawfurd, J. (1820). History of the Indian Archipelago. 3 delen. Edinburgh, Archibald Constable & Co.
  [Google Scholar]
 12. Crawfurd, J. (1823). De Indische Archipel, in het bijzonder het eiland Java beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen, godsdienst, beschaving, koloniale belangen en koophandel van derzelver inwoners. Haarlem, Wed. A. Loosjes.
  [Google Scholar]
 13. Doel, H.W. van den. (1996). Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie. Amsterdam, Prometheus.
  [Google Scholar]
 14. Fasseur, C. (1993). De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam, Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 15. Friedrich, S. (2008). ‘Zu nothdürfftiger information’. Herrschaftlich veranlasste Landeserfassungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Alten Reich. In Brendecke, A., Friedrich, S. & Friedrich, M. (red.). Information in der Frühen Neuzeit. Status, Bestände, Strategien (pp. 301-334). Münster, LIT Verlag.
  [Google Scholar]
 16. Friedrich, M. (2003). Chorographica als Wissenskompilationen. Probleme und Charakteristika. In Büttner, F., Friedrich, M. & Zedelmaier, H. (red.). Sammeln, Ordnen, Veranschaulichen. Zur Wissenskompilatorik in der Frühen Neuzeit (pp. 83-110). Münster, LIT Verlag.
  [Google Scholar]
 17. Haan, F. de. (1902) Rumphius en Valentijn als geschiedschrijvers van Ambon. In GreshoffM. (red.). Rumphius gedenkboek 1702-1902 (pp. 17-26). Haarlem, Koloniaal Museum.
  [Google Scholar]
 18. Hageman, J. (1869). Geschiedenis van de Soenda-landen. Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, 1869 (17), 178-257.
  [Google Scholar]
 19. Huigen, S. (2007). Verkenningen van Zuid-Afrika. Achttiende-eeuwse reizigers aan de Kaap. Zutphen, Walburg Pers.
  [Google Scholar]
 20. Huigen, S. (2011). De zaak Valentyn. Plagiaat en wetenschappelijk decorum aan het begin van de achttiende eeuw,Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde,2011 (125), 22-40.
  [Google Scholar]
 21. Huigen, S. (2021). Het gebruik van Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn door bewindhebbers van de VOC in de achttiende eeuw. In Neerlandica Wratislaviensia, 2021 (32), 137-156.
  [Google Scholar]
 22. Janssen Perio, E.M. (1986). Busken Huets Land van Rembrand. Maatstaf, 1986 (34), 208-214.
  [Google Scholar]
 23. Jeurgens, C. (2011), Op zoek naar betrouwbare informatie. De commissarissengeneraal en de stichting van de koloniale staat, 1816-1819. In Lindblad, J.T. & Schrikker, A. (red.). Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland, Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Leonard Blussé (pp. 266-285). Franeker, Van Wijnen.
  [Google Scholar]
 24. Kemp, P.H. van der. (1901). Brieven van en aan Mr. H. J. van de Graaff, 1816-1826. 2 delen. Batavia/’s-Gravenhage, M. Nijhoff.
  [Google Scholar]
 25. Kemp, P.H. van der. (1916). Java’s landelijk stelsel, 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken. ’s-Gravenhage, M. Nijhoff.
  [Google Scholar]
 26. Kommers, J.H.M. (1979). Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië. Meppel, Krips Repro.
  [Google Scholar]
 27. Latour, B. (1987). Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 28. Malte-Brun, C. (1810-1829). Précis de la géographie universelle ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau. Paris, Bureau des publications illustrées.
  [Google Scholar]
 29. Marsden, W. (1783). The History of Sumatra. Londen, Longman, Rees, Orme, and Brown.
  [Google Scholar]
 30. Millies, H.C. (1842). Boekbeoordelingen (recensie van Roorda van Eysinga, Philippus Pieter,Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indië). De Gids, 1842 (6), 563-580.
  [Google Scholar]
 31. N.T. (1857). François Valentijn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën (recensie), Het Leeskabinet, 1857 (24), 182-183.
  [Google Scholar]
 32. Olivier, J. & Wyk, J. van. (1832). Berigt van inteekening op een werk, getiteld. J. [sic] Valentijns beschrijving van oud en nieuw Oost-Indië; geheel op nieuw bewerkt en tot op onzen tijd vervolgd. Amsterdam, Johannes van der Heij & Zn.
  [Google Scholar]
 33. Olivier, J. (1836). Tafereelen en Merkwaardigheden uit Oost-Indië. Deel 1. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck.
  [Google Scholar]
 34. Olivier, J. (1837). Reizen in den molukschen archipel naar Makassar, enz. in het gevolg van den Gouverneur-Generaal van Nederland’s Indië, in 1824 gedaan. Deel 1. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck.
  [Google Scholar]
 35. Paul, H. (2010). Een Leids historisch ethos? De epistemische deugden van Fruin en Acquoy. Leidschrift. Een goede historicus? Negentiende-eeuwse idealen en praktijken, 2010 (april), 95-114.
  [Google Scholar]
 36. Raffles, Sir Th. S. (1817). The History of Java. 2 delen. Londen, John Murray.
  [Google Scholar]
 37. Roorda van Eysinga, Ph. P. (1831). Nederlands roem in Oost-Indie. In acht zangen. Amsterdam, de Gebroeders Diederichs.
  [Google Scholar]
 38. Roorda van Eysinga, Ph. P. (1841-1850). Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indië. 4 delen. Amsterdam, L. van Bakkenes.
  [Google Scholar]
 39. Rubiés, J.-P. (2000). Travel Writing as a Genre. Facts, Fictions and the Invention of a Scientific Discourse in Early Modern Europe. Journeys, 2000 (1-2), 5-35.
  [Google Scholar]
 40. Sarasin, Ph. (2011). Was ist Wissensgeschichte?. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 2011 (1), 159-173.
  [Google Scholar]
 41. Schoemaker, B. & Rutten, G. (2019). One nation, One Spelling, One School. Writing Education and the Nationalisation of Orthography in the Netherlands (1750-1850). Paedagogica Historica, 2019 (6), 754-771.
  [Google Scholar]
 42. Stapel, F.W. (1930). Een en ander over de Molukken-publicatie van 1824. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1930 (1), 178-187.
  [Google Scholar]
 43. Valentyn, Fr. (1724-1726). Oud en Nieuw Oost-Indiën. Vervattende Een Naaukeurige En Uitvoerige Verhandelinge Van Nederlands Mogentheyd in Die Gewesten […]. 5 delen. Dordrecht & Amsterdam.
  [Google Scholar]
 44. Valentijn [Valentyn], F. (1856-1858). François Valentijn’s Oud en Nieuw Oost-Indien. Red. SalomonKeyzer. 3 delen. ’s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 45. Valentijn [Valentyn], F. (1862). François Valentijn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën. Red. SalomonKeyzer. 3 delen. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 46. Veth, P.J. (1864). Over denaardenhetdoel van het onderwijs in de land- en volkenkunde van Ned. Indië voor toekomende ambtenaren. Leiden, J. Hazenberg.
  [Google Scholar]
 47. Veth, P.J. (1867). Philippus Baldaeus. De Gids, 1867 (31), 193-231.
  [Google Scholar]
 48. Veth, P.J. (1868). S.Keyzer. Tijdschrift voor Nederlansch Indië, 1868 (1), 402-413.
  [Google Scholar]
 49. Wingerden, P. van. (2020). Science on the Edge of Empire. E. A. Forsten (1811-1843) and the Natural History Committee (1820-1850) in the Netherlands Indies. Centaurus, 2020 (4), 797-821.
  [Google Scholar]
 50. Zimmerman, J.C. (1854). Prospectus en proeve van eene nieuwe uitgave van Francois Valentyn’sOud en Nieuw Oost-Indiën. De Gids, 1854 (18), 735-736.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2022.2.002.HUIG
Loading
/content/journals/10.5117/IN2022.2.002.HUIG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error